Stipendia a poplatky spojené se studiem

Stručné informace ke stipendiím

Ø       stipendia lze přiznat v průběhu standardní doby studia (výjimečně může děkan přiznat stipendium studentovi, který překračuje tuto dobu maximálně o 1 rok)
Ø       stipendium lze přiznat studentovi, který neplatí poplatek za prodlouženou dobu studia (děkan může i toto stipendium výjimečně přiznat)

Ø       prospěchové stipendium

  • alespoň 55 KB, průměr do 1,4
  • lze získat i v 1. roč. NMgr. studia (podmínkou je úspěšné ukončení bakalářského studia ve standardní době a průměr do 1,4 (včetně prospěchu u SZZ))
Ø       mimořádné stipendium (fakultní, navrhované katedrou (katedrální), udělované děkanem)
  • mimořádné fakultní stipendium je udělováno např. za významnou vědeckou a výzkumnou činnost, reprezentaci fakulty, v tíživé sociální situaci, za chod studoven a počítačových učeben, za zajišťování celofakultních akcí atd.
  • katedrální stipendium je udělováno za významnou vědeckou, výzkumnou a publikační činnost a jinou činnost dle podmínek jednotlivých kateder
Ø       doktorské stipendium
  • studentům prezenční formy studia se vyplácí každý měsíc, je možno přiznat též jednorázové mimořádné stipendium za vynikající tvůrčí nebo studijní výsledky
Ø      ubytovací stipendium
  • řídí se stip. řádem UJEP a směrnicí rektora č. 5/2014 - žádost se podává přes STAG
Ø      sociální stipendium
  • řídí se stip. řádem UJEP a směrnicí rektorky č. 7-2007 - žádost se podává na stufijní oddělení PřF v termínu stanoveném harmonogramem PřF (obvykle na začátku listopadu)

 

Informace k poplatkům spojeným se studiem

Veškeré informace naleznete na webových stránkách UJEP.

 

Informační stránky k ubytovacímu a sociálnímu stipendiu, termíny, žádosti a další aktuální informace najdete na stránce platby.ujep.cz