1. kolo

Otevírané studijní programy a obory v ak. roce 2013-14


PřF UJEP garantuje minimální počet přijímaných z celkového počtu uchazečů, kteří splní nutné podmínky pro přijetí. Nejvyšší počty uchazečů přijímaných ke studiu nestanovuje. V kompetenci děkana je přijmout v odůvodněných případech i více uchazečů, než stanovuje minimum.

Bližší informace o přijímacích zkouškách lze nalézt na http://sci.ujep.cz/prijimaci-rizeni20132014.html

 

Bakalářské studijní programy

Studijní program, kód

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných         

Přijímací zkouška

Jednooborová studia

Geografie B1301 Geografie střední Evropy Bc. 3 PS 50 portfolio
Geografie Bc. 3 PS 35 portfolio
Chemie B1407 Toxikologie a analýza škodlivin (studium v Ústí n. L.) *) Bc. 3 PS promíjí se
Toxikologie a analýza škodlivin (studium v Litvínově) *)
Bc. 3 PS promíjí se
Biologie B1501 Biologie Bc. 3 PS 60 písemný test
Biologie Bc. 3 KS 30 písemný test
Fyzika B1701 Počítačové modelování ve fyzice a technice *)
Bc. 3 PS, KS promíjí se
Aplikovaná fyzika B1702 Aplikované nanotechnologie*) Bc. 3
PS
promíjí se
Aplikovaná informatika B1802
Informační systémy (studium v Ústí n. L.)
Bc. 3 PS promíjí se
Informační systémy (studium v Litvínově) Bc. 3 PS promíjí se
Matematika B1101
Matematika a její použití v přírodních vědách *)
Bc. 3 PS promíjí se

Studentům bakalářských oborů označených*), kteří splní podmínky 1. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium ve výši 5 000,- Kč, při studijním průměru do 1,5 až 10 000,- Kč.

 

Dvouoborová studia

Studijní program, kód

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Přijímací zkouška

MatematikaB1101 Matematika + Geografie Bc. 
3 PS
promíjí se
Matematika + Informatika Bc. 3 PS promíjí se
Matematika + Biologie Bc. 3 PS 10 písemný test z biologie
Matematika + Historie Bc. 3 PS 10 motivační pohovor z historie
Matematika + Německý jazyk a literatura Bc. 3 PS promíjí se
Geografie B1301 Geografie + Informatika Bc. 3 PS promíjí se
Geografie + Historie Bc. 3 PS 10 motivační pohovor z historie
Geografie + Německý jazyk a literatura Bc. 3 PS promíjí se
Geografie + Politologie Bc. 3 PS 10 motivační pohovor z politologie
Geografie + Tělesná výchova Bc. 3 PS 20 praktická zkouška z tělesné výchovy
Chemie B1407 Chemie + Biologie*) Bc.
3
PS
10
písemný test z biologie
Chemie + Informatika*) Bc. 3 PS promíjí se
Chemie + Geografie *)
Bc.
3
PS
promíjí se
Chemie + Matematika *)
Bc.
3 PS
promíjí se
Chemie + Tělesná výchova*) Bc.
3
PS
praktická zkouška z tělesné výchovy
Biologie B1501
Biologie + Geografie
Bc.
3
PS
10
písemný test z biologie
Fyzika B1701 Fyzika + Biologie*) Bc. 3 PS 10 písemný test z biologie
Fyzika + Chemie*) Bc. 3 PS promíjí se
Fyzika + Informatika*) Bc. 3 PS promíjí se
Fyzika + Matematika*) Bc. 3 PS promíjí se
Fyzika + Matematika*) Bc. 3 KS promíjí se
Fyzika + Tělesná výchova*) Bc. 3 PS 10 praktická zkouška z tělesné výchovy
Informatika B1801 Informatika + Historie Bc. 3 PS 10 motivační pohovor z historie
Informatika + Tělesná výchova Bc. 3 PS 10 praktická zkouška z tělesné výchovy
Informatika + Německý jazyk a literatura Bc. 3 PS 10 promíjí se

Dvouoborová studia se zaměřením na vzdělávání

Matematika B1101 Matematika + Informatika se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS promíjí se
Matematika + Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS promíjí se
Matematika + Historie se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS 10 motivační pohovor z historie
Matematika + Anglický a literatura se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS 10 písemný test z anglického jazyka
Matematika + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS 10 praktická zkouška z hudební výchovy
Matematika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS 10 praktická zkouška z tělesné výchovy
Matematika + Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS 10 ústní pohovor z výtvarné výchovy
Matematika + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS promíjí se
Chemie B1407 Chemie + Informatika *) se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS promíjí se
Chemie + Matematika *) se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS promíjí se
Chemie + Technická výchova *) se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS promíjí se
Fyzika B1701 Fyzika + Chemie se zaměřením na vzdělávání *) Bc. 3 PS promíjí se
Fyzika + Informatika se zaměřením na vzdělávání *) Bc. 3 PS promíjí se
Fyzika + Matematika se zaměřením na vzdělávání *) Bc. 3 PS promíjí se
Fyzika + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání *) Bc. 3 PS 10 praktická zkouška z tělesné výchovy
Fyzika + technická výchova se zaměřením na vzdělávání *) Bc 3 PS promíjí se
Informatika B1801 Informatika + Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS 10 písemný test z anglického jazyka
Informatika + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání Bc. 3 PS promíjí se

Studentům bakalářských oborů označených*), kteří splní podmínky 1. roku studia a vyhoví i ostatním podmínkám stipendijního řádu, bude ve 2. roce studia vyplaceno mimořádné stipendium ve výši 5 000,- Kč, při studijním průměru do 1,5 až 10 000,- Kč.

 

Navazující magisterské studijní programy

Studijní program

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Přijímací zkouška

Jednooborová studia

Fyzika N1701 Počítačové modelování ve vědě a technice NMgr. 2 PS promíjí se
Geografie N1301 Geografie NMgr. 2 PS 20 portfolio
Nanotechnologie N3942 Aplikované nanotechnologie NMgr. 2 PS promíjí se
Biologie N1501 Biologie NMgr. 2 PS 10 písemný test, ústní pohovor

Dvouoborová stuia učitelství pro 2.stupeň ZŠ

Matematika N1101 Učitelství matematiky + geografie pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství matematiky + německého jazkya a literatury pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS 10 motivační pohovor z německého jazyka**)
Učitelství matematiky + českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství matematiky + hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství matematiky + tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Geografie N1301 Učitelství geografie + dějepisu pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství geografie + německého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS 10 motivační pohovor z německéhho jazyka**)
Chemie N1407 Učitelství chemie + biologie pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství chemie + geografie pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství chemie + matematiky pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Biologie N1501 Učitelství biologie + geografie pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS promíjí se
Fyzika N1701 Učitelství fyziky + matematiky pro 2. stupeň ZŠ NMgr. 2 PS, KS promíjí se

Dvouoborová studia učitelství pto SŠ

Matematika N1101 Učitelství matematiky + biologie pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství matematiky + geografie pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství matematiky + německého jazyka a literatury pro střední školy NMgr. 2 PS 10 motivační pohovor z německého jazyka**)
Učitelství matematiky + českého jazyka pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství matematiky + tělesné výchova pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství matematiky + hudební výchovy pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Geografie N1301 Učitelství geografie + historie pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství geografie + německého jazyka a literatury pro střední školy NMgr. 2 PS 10 motivační pohovor z německého jazyka**)
Učitelství geografie + společenských věd pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství geografie + tělesné výchovy pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Chemie N1407 Učitelství chemie + biologie pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství chemie + geografie pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství chemie + matematiky pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství chemie + společenských věd pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Biologie N1501 Učitelství biologie + geografie pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství biologie + společenských věd pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Učitelství biologie + tělesné výchovy pro střední školy NMgr. 2 PS promíjí se
Fyzika N1701 Učitelství fyziky + matematiky pro střední školy NMgr. 2 PS, KS promíjí se
Učitelství fyziky + chemie pro střední školy NMgr. 2 PS
promíjí se

**) Přijímací z německého jazyka a literatury bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali své dvouoborové bakalářské studium v kombinaci s oborem Německý jazyk a literatura na některé z fakult Univerzity J. E. Purkyně.

 

Doktorské studijní programy

Studijní program, kód

Studijní obor

Typ studia

Délka studia

Forma studia

Počet přijímaných

Přijímací zkouška

Studium v českém jazyce

Fyzika P1703 Počítačové metody ve vědě a technice Ph.D. 4 PS, KS 10 ústní
Matematika P1101 Obecné otázky matematiky Ph.D. 4 PS, KS 10 ústní

Studium v anglickém jazyce

Physics P1703 Computer Methods in Science and Technology Ph.D. 4 PS, KS 10 ústní
Mathematics P1101 General Problems of Mathematics Ph.D. 4 PS, KS 10 ústní

 


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké