SGS UJEP - Řešené projekty

 

Přehled řešených projektů

 

Rok řešení

Název projektu

Řešitel

2015 - 2017 Modelování procesů ve slunečních erupcích Kramoliš, D.
2015 - 2016 Nové hybridní materiály pro biomedicínské aplikace Malý, J.
2015 - 2016 Nanostrukturované povrchy pevných substrátů pro bioaplikace Knapová, T.
2015 - 2016 Percepce restrukturalizujících se území  v souvislostech odlišných forem komodifikace Bláha, J. D.
2015 - 2016 Fytogeograficky významné rostliny severozápadních Čech Kubát, K.
2015 Prezentace studentského výzkumu pavoučího hedvábí v časopisech s IF a na arachnologickém kongresu 2015 v Brně Hajer, J.
2014 - 2016 Aplikace počítačových simulací a numerických metod v chemickém inženýrství a ekonofyzice Nezbeda, I.
2014 - 2015 Studium interakce energetických iontů s pevnou látkou a příprava nano-struktur s význačnými vlastnostmi pro fotoniku a spintroniku Macková, A.
2014 - 2015 Aplikace absolutní spojitosti do teorie integrálu Loukotová, L.
2014 - 2016 Studium plazmové polymerace na povrchu fylosilikátů Matoušek, J.
2014 - 2015 Nové aplikační metody optických mikrofluidních biosenzorů založených na dendrimerních nanočásticových značkách Semerádtová, A.
2014 - 2016 Mesoskopické simulace nanočástic modifikovaných diblokovými kopolymery v rozpouštědlech různé kvality Posel, Z.
2014 Hloubkové profilování prvků metodou RBS ve vzorcích se složitou povrchovou morfologií - aplikace na nano-strukturní materiály Malinský, P.
2014 - 2015 Krajina-lidé-katastrofy: transformace krajiny a adaptace na náročné přírodní podmínky v historickogeografické perspektivě Raška, P.
2014 - 2015 Design nanokompozitních luminoforů na bázi boranů Kolská, Z.
2013 Obrazová analýza a metody vizualizace ve fyzice materiálů Jakoubek, J.
2013 - 2015 Příprava nanopovlaků z oxidů kovů pro elektroniku a senzory plynů Kormunda, M.
2013 - 2015 Mesoskopické simulace difúzních procesů v porézních látkách s proměnnou propustností Lísal, M.
2013 - 2014 Modifikace polymerních nanočástic vazebnými proteiny pro biomedicínské aplikace Malý, M.
2013 Liší se cena mykorrhizní symbiózy u rostlin s C3 a C4 metabolismem? Gryndler, M.
2012 - 2014 Hry ve vyučování matematice Chytrý, V.
2012 - 2013 Produkce hedvábí u pavouků s malou diversitou snovací žláz Hajer, J.
2012 - 2013 Studium nano struktur v amorfních a krystalických materiálech připravených iontovou implantací Macková, A.
2012 - 2013 Referenční báze dokumentárních dat pro výzkum a praktické řešení problematiky geomorfologických hazardů Raška, P.
2011 - 2012 Mesoskopické modelování polymerů modifikovaných nanosoučásticemi Posel Z.
2011 - 2012 Počítačové simulace periodických struktur blokových polymerů Škvor J.
2011 - 2012 Distribuční režimy kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří Raška P.
2011 Duality mezi podkategoriemi kategorie topologických grup Spěvák J.
2010 - 2012 Počítačové metody ve strukturní analýze Tomešová V., Černý P., Jakoubek S.
2010 - 2012 Příprava a charakterizace dendrimer-nanokompozitních biokonjugátů pro imunosenzorovou analýzu Malý J.
2010 - 2012 Molekulárně dynamická simulace odprašování křemíku a kysličníku křemíku Kuba P.
2010 - 2011 Počítačová simulace elektronově stimulované desorpce z povrchů pevných látek Macák J.
2010 - 2012 Aplikace molekulárních simulací: Stavové chování tekutin, klastry a perkolace Nezbeda I.
2010 - 2011 Počítačová studie dynamických vlastností polymerů a jejich směsi Posel Zb.
2010 - 2011 Biologie druhu Meta menardi, Drbalová K.
2010 - 2011 Post-těžební morfodynamika a krajinně ekologické efekty kamenolomů v Českém středohoří Raška P.
2010 - 2011 Pokročilé MHD modelování plazmových procesů ve sluneční fyzice Skála J.
2010 - 2011 Analýza možné souvislosti mezi chováním a hierarchickým postavením oběti v případech domácího násilí Jozífková E.
2010 Uspořádané pologrupy malých řádů Kuřil M.
2010 Analýza samouspořádaných struktur symetrických diblokových kopolymerů Škvor J.

2009

Diblokové kopolymery v nanopattern slitech

Petrus P.

2009

Vliv magnetického pole ve vícerozměrných modelech plazmatu

Bruna P.

2009

Study of spider fibroin ultrastructure by means of Atomic Force Microscope

Tomešová V.

2009

Simulační studie konformačního chování lineárních modelových polymerů ve vodném prostředí

Krejčí J.

2009

Study of plasma-surface interactions in chemically active plasma

Černý P.

2008

Vybudování super-výkonného počítače pro náročné výpočty ve fyzice plazmatu

Bruna P.

2008

Studování interakce multikomponentního plasmatu s vnořenou pevnou látkou

Černý P.

2008

Využití fraktální analýzy při vyhodnocování zrnitých struktur

Chromý M.

2008

Studium vlivu křížových interakcí na vlastnosti kapalných směsí

Rouha M.

2008

Analýza perkolačního přechodu v nehomogenních tekutinách

Škvor J.

2008

Vliv polarizace na strukturu vody v roztocích

Moučka F.


RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké