Historie fakulty

Přírodovědecká fakulta

hlavní vchod

Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech.

Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie achemického inženýrství, modelování energetických procesů ve sluneční atmosféře se zaměřením na fyziku erupcí, dále na fyziku plazmatu, plazmochemii, fyziku tenkých vrstev apovrchů, výzkum elektrochemických biosenzorů pro evironmentální analýzu, mikrobiologii a biologii rostlin a živočichů, aplikovanou geografii, environmentální geografii,
krajinnou ekologii, syntézy krajiny, krajinné plánování a instrumentální metody
analytické chemie.

Dalším posláním fakulty je výrazně posílit vědecko-výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd, dosáhnout jejího výraznějšího zapojení do evropského výzkumného prostoru a sítí mezinárodní spolupráce a zajišťovat vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědných oborech, tak pro přípravu učitelů pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) a pro střední školy (SŠ) v přírodovědných předmětech. Cílem je připravit absolventy tak, aby se mohli dobře uplatnit na trhu práce nebo aby se mohli věnovat vědecké práci nebo vědecké přípravě v rámci doktorských studijních programů.Historie

Přírodovědecká fakulta (PřF) byla slavnostně založena 4. listopadu 2005 po souhlasném stanovisku Akreditační komise Vlády ČR ze dne 14.9.2005 na zasedání v Havlíčkově Brodě. Krátkodobým předchůdcem fakulty byl Ústav přírodních věd (ÚPV), který vznikl usnesením Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) ze dne 25. listopadu 2004. Datem vzniku ústavu byl stanoven 1. duben 2005. K tomuto datu přešly na tuto nově vzniklou součást UJEP katedry biologie, fyziky, geografie, chemie a informatiky z Pedagogické fakulty. Následně 1. října 2005 vznikla na ústavu katedra matematiky, na kterou přešla část pracovníků z katedry matematiky PF. Akreditační komise Vlády ČR souhlasila na svém zasedání, které se konalo 1. a 2. února 2005 v Pelhřimově, s rozšířením akreditace vybraných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na UJEP a ÚPV. Těmito studjiními programy byly programy B1701 Fyzika, M1701 Fyzika, P1701 Fyzika, B1802 Aplikovaná informatika a B1301 Geografie. Ústav přírodních věd dále zajišťuje výuku studentů Pedagogické fakulty ve většině přírodovědně zaměřených oborů studijních programů M7503 Učitelství pro ZŠ a M7504 Učitelství pro SŠ.Přírodovědecká fakulta
budova 3 small.jpg
budova small.jpg
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
budova 2 small.jpg
budova 4 small.jpg
budova 5 small.jpg
IMG_0001.jpg
IMG_0002.jpg