Doktorské studium (Ph.D.)

Charakteristika oborů a uplatnění absolventů

Aplikované nanotechnologie (studium v českém i anglickém jazyce)

Cílem studijního programu je vychovat odborníka v oblasti nanotechnologií, který bude vybaven širším přehledem
o nanotechnologiích a nanomateriálech a bude specializován na jednu z těchto oblastí:
(1) Fyzikální metody přípravy nanomateriálů s využitím plazmových technologií,
(2) Chemické metody přípravy nanomateriálů  - supramolekulární struktury využitelné jako nové lékové formy, resp. Biosenzory,
(3) Bionanotechnologie, tj.  příprava biosenzorů a jejich praktické testování
(4) Počítačový design nanomateriálů.
Kromě svého zaměření bude absolvent schopen komunikovat s experty příbuzných oborů a vytvářet mezioborové týmy, které jsou nezbytnou podmínkou moderního vývoje a testování nanomateriálů. Absolvent bude vybaven znalostmi základních analytických metod, které jsou využitelné v materiálovém výzkumu a v průmyslové praxi a bude tak připraven jak na akademickou karieru v materiálovém výzkumu, tak i na průmyslovou praxi.

Témata disertačních prací

 

Počítačové metody ve vědě a technice (studium v českém a anglickém jazyce)

Studium si klade za cíl prohlubovat schopnost doktoranda pochopit, přesně formulovat a řešit náročné situace pomocí počítačových metod. Zkušenosti bude získávat především na matematicko-fyzikálních modelech, je ovšem možné i uplatnění těchto metod v dalších příbuzných přírodovědných a technických oborech. Absolventi se uplatní především jako vědečtí a výzkumní pracovníci nebo vysokoškolští učitelé ve fyzice a v oborech využívajících při svém popisu a studiu počítačových modelů, ovšem uplatní se i v jiných oblastech samostatné tvůrčí činnosti.