levá dekorace článkupravá dekorace článku
16.02. 2012

Zpráva o stavu Akademického senátu PřF UJEP ke 14.2.2012

Na včerejším odpoledním zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP došlo k důležitým událostem, o nichž níže informuje doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., předseda senátu a doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan fakulty.


Vyjádření předsedy AS PřF UJEP

Členka studentské komory a zároveň místopředsedkyně AS PřF UJEP Mgr. Ceeová na úvod zasedání předala předsedovi AS PřF UJEP Doc. RNDr. Jiřímu Andělovi, CSc. rezignační dopis na členství v AS PřF UJEP od členů studentské komory AS PřF UJEP Bc. Ivany Slachové, Jiřího Nádvorníka včetně svého. Na dotaz ostatních senátorů ohledně důvodu rezignace studentů Mgr. Ceeová odpověděla, že nesouhlasí s návrhem nového Volebního a jednacího řádu PřF UJEP, který měl být projednáván na dnešním zasedání a nechtěli by být členy akademického senátu, který by schválil tento vnitřní předpis ve stávajícím znění.

doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., předseda AS PřF UJEP

 

Vyjádření děkana PřF UJEP

29. 2. 2012

Na zasedání AS PřF UJEP dne 29.2.2012 za přítomnosti univerzitního právníka Mgr.J. Schullera  akademický senát projednal rezignace tří senátorů ze studentské komory AS. Následně za situace, kdy AS PřF UJEP splňoval podle VŠ zákona podmínku minimálního zákonného počtu senátorů (9 členů) vyhlásil AS PřF UJEP doplňovací volby AS PřF UJEP na středu 28.3.2012.

Chtěl bych všem senátorům a hlavně předsedovi AS PřF UJEP poděkovat za opravdu zodpovědný přístup k řešení celé situace. Věřím, ze AS PřF UJEP bude opět moci nadále naplňovat svoji roli samosprávného akademickeho orgánu, tolik důležitého pro fungování fakulty v současné situaci .

Zápis z jednání Akademického senátu PřF UJEP dne 29. 2. 2012


15. 2. 2012

Vážení akademičtí pracovníci, vážení studenti,

rezignací těchto tří senátoru ze studentské komory AS PřF UJEP, a vzhledem k nedostatečnému počtu náhradníků zvolených v posledních doplňovacích volbách do AS PřF, došlo k pro fakultu fatální situaci; od úterý 14.2.2012 (k němuž je datována rezignace) nesplňuje AS PřF UJEP co se počtu senátorů týče podmínku danou vyskoškolským zákonem, a tudíž nemůže nadále vykonávat svou činnost, tj. vyhlásit okamžité doplňující volby do AS, schvalovat řadu připravovaných důležitých dokumentů, jako např. výroční zprávu, materiály k akreditaci apod. Tuto situaci řeším s vedením UJEP a právním oddělením UJEP a udělám vše pro to, abych vás co nejdříve mohl informovat o právně nezpochybnitelném a legitimním postupu, řešícím tuto, pro fakultu krizovou situaci.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan PřF UJEP

 

Vyjádření RNDr. Zdeňka Moravce, Ph.D., autora návrhu VaJŘ

Jaké zásadní změny přináší návrh nového Volebního a jednacího a řádu AS PřF UJEP?

V podstatě byl vytvořen zcela nový Volební a jednací řád akademického senátu PřF UJEP. Největší změny se týkají počtu senátorů a způsobu jejich volby. Namísto devítičlenného senátu má být příští senát patnáctičlenný, přičemž je složen z 9 akademických pracovníků a 6 studentů. Mandáty jsou rozděleny na 10 vázaných mandátů, které zabezpečují každé katedře a každé ze 4 skupin studijních programů jedno místo v akademickém senátu, a na 5 volných mandátů, které obsadí další kandidáti s největším počtem hlasů při volbách v dané komoře. Další důležité změny se týkají volby děkana a samotného jednání senátu.

Co má být jejich přínosem, proč jsou třeba?

Návrh zajistí rovnoměrné zastoupení akademické obce v senátu, nebude možné, aby v senátu měla rozhodující slovo pouze jedna ze šesti kateder, které na fakultě máme. Podle mého názoru a názoru většiny členů komise, která se na přípravě návrhu podílela, bude takto zvolený senát lépe odrážet názory akademické obce při schvalování důležitých dokumentů i při volbě děkana. Dále jsme se snažili vyřešit všechny možné situace, které mohou nastat při jednání i při volbě děkana. V návrhu byly odstraněny všechny nedostatky, se kterými jsme se setkali při používání stávajícího řádu a snažili jsme se předvídat i všechny možné krizové situace. Například, aniž by tato situace kdy nastala, jsme počítali v návrhu s tím, že může poklesnou počet členů senátu pod zákonem danou mez jako se to stalo nyní.

Které body jsou vnímány jako sporné?

Domnívám se, že jediným bodem, který je některými členy akademické obce vnímán skutečně jako sporný, je změna poměrného zastoupení studentů, kdy v návrhu je 40 % oproti dosavadním 44,4 %. Přitom počet studentů je v novém senátu vyšší a bude v něm celkem 6 studentských senátorů. Poměr studentů lze při navýšení počtu senátorů zachovat jen v případě, že bude počet senátorů násobkem současného počtu, tedy 18 či 27. V ostatních případech musí dojít ke změně poměru a tudíž bude poměrně víc buď studentů nebo akademických pracovníků. Námitky jsou také proti zjednodušení hlasování per rollam a údajně se v návrhu zvyšují pravomoci děkana a omezuje se diskuse v senátu.

Proč a jaké argumenty proti nim vzešly ze SK AS PřF?

Ze strany studentské komory v podstatě nevzešly žádné argumenty, protože neproběhlo žádné zasedání, na kterém bychom mohli nějaké námitky studentů zaslechnout. Místo diskuse jsme se dočkali rezignace 3 studentů katedry geografie, z toho pouze jedna studentka (Mgr. J. Ceeová) byla přítomna. Dozvěděli jsme se jediné - že s tímto návrhem nesouhlasí. Jako námitky studentské komory tak mohu vnímat pouze názory Mgr. J. Ceeové, které zazněly na jednáních komise, která projednávala přípravu nového volebního a jednacího řádu. Zde ovšem byla konfrontována se studenty ostatních studijních programů, většinu z nich ale svými argumenty nepřesvědčila a pro nové počty senátorů se vyslovilo 9 z 12 členů komise, z toho 4 byli studenti. Dále mám k dispozici připomínky, které zaslala katedra geografie, zde ovšem není zřejmé, zda se jedná o názory členů katedry či také studentů katedry a v jakém počtu. V těchto připomínkách je např. uvedeno, že návrh není demokraticky projednáván, je v rozporu se smyslem vysokoškolského zákona atd. a vyznívá z něj, že by se vlastně nic na stávajícím stavu nemělo měnit. Na všechny připomínky jsem katedře geografie podrobně písemně odpověděl.

Děkuji za Vaše odpovědi.

Ptala se Jana Komínová

 

Vyjádření Mgr. Jany Ceeové k její rezignaci na funkci a členství v AS PřF UJEP

1) Jaké body návrhu jste viděli jako sporné a proč?
2) Co bylo bezprostředním důvodem pro rezignaci? Co se vám nelíbilo?
2) Uvědomujete si důsledky, které má Vaše jednání pro Přírodovědeckou fakultu UJEP?

K výše uvedeným dotazům uvádí Mgr. Jana Ceeová následující:

"Na úvod plánovaného zasedání AS PřF UJEP, které se mělo konat 15.2. jsem předsedovi senátu Doc. RNDr. Jiřímu Andělovi, CSc. předala rezignační dopisy na členství v AS PřF UJEP od Mgr. Ivany Slachové, Jiřího Nádvorníka a můj. V následné diskusi jsem zodpověděla přítomným senátorům a panu děkanovi jejich dotazy ohledně naší rezignace.
Vyjma předsedy senátu a výše jmenovaných dvou rezignujících senátorů (všichni z katedry geografie, která návrh také připomínkovala) byli ostatní senátoři členy komise pro tvorbu návrhu nového Volebního a Jednacího Řádu. Na základě diskusí v komisi s tímto složením a výsledné podoby návrhu jsme se rozhodli vzdát se mandátu."

Vyjádření Prof. RNDr. I. Nezbedy, DrSc., člena AS PřF UJEP

Prof. Nezbeda jako reakci na události v AS PřF UJEP, ke kterým došlo dne 15.2.2012, zaslal 22.2.2012 otevřený dopis panu rektorovi, prof. RNDr. René Wokounovi, CSc.

 

Reakce clenů katedry geografie PřF UJEP na otevřený dopis prof. I. Nezbedy

Seznam členů katedry, kteří jej podpořili svým podpisem:

p. Anděl, p. Balej, p. Raška, p. Chvátalová, p. Farský, p. Bičík, p. Riesner, p. Bláha, p. Matějček, p. Knesplová, p. Kučerová, p. Pavlasová, sl. Berrová a p. Skokan.

Na žádost doc. M. Jeřábka, vedoucího katedry geografie, se dne 7.3.2012 sešel prof. I. Nezbeda s doc. M. Jeřábkem za přítomnosti děkana PřF UJEP doc. J. Pavlíka. Prof. I. Nezbeda si je vědom, že jeho otevřený dopis není formulován jako úplně politicky korektní. Prof. I. Nezbeda dále deklaroval, že tento dopis se v žádném případě netýká katedry geografie jako celku, jejích výsledků a přínosů katedry pro fakultu. Na závěr doc. Jeřábek požádal děkana fakulty o otevření diskuse o vnímání katedry geografie v rámci Přírodovědecké fakulty, které bylo vyvoláno nedávnými událostmi na fakultě.


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké