levá dekorace článkupravá dekorace článku
31.03. 2014

Změny ve Studijním a zkušebním řádu pro bakalářská a magisterská studia

Změny ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty UJEP

Od 1. 4. 2014 nabývá účinnosti novela Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na Přírodovědecké fakultě UJEP. S jejím úplným zněním se můžete seznámit na adrese

http://sci.ujep.cz/vnitrni-predpisy.html.

Tímto řádem se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty.

 

Přehled nejdůležitějších změn

  • V čl. 5 odstavec 19 zní:

„19. Student, který studuje v bakalářských studijních programech uskutečňovaných fakultou, splní podmínky pro postup do 2. roku studia, pokud za povinné předměty zapsané v prvním roce studia získá minimálně 30 kreditních bodů. Nezíská-li student stanovený minimální počet kreditních bodů, bude mu studium ukončeno.“

 

  • Za článek 5 je vložen článek 5a, který včetně nadpisu zní:

„Čl. 5a

 Zvláštní ustanovení o průběhu studia

Pokud student v souvislosti s péčí o dítě požádá písemně děkana o prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání jeho mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší, děkan této žádosti vyhoví (§ 54a zákona). Doba, po kterou by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené podle věty první, se nezapočte do lhůt rozhodných pro posouzení průběhu studia podle čl. 9 odst. 4 písm. c) a e).“

 

  • V čl. 7 odstavec 3 zní:

„3. Žádost o přerušení studia podává student písemně, vždy s uvedením důvodu a doby, na kterou hodlá studium přerušit. Pro rozhodování o této žádosti platí:

a)    Pokud student žádá o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství na dobu, po kterou by jinak trvala jeho mateřská nebo rodičovská dovolená, děkan této žádosti vyhoví (§ 54 odst. 2 zákona). Studium se studentovi přerušuje na dobu celých semestrů, případně zvětšenou o dobu zbývající do konce semestru, v němž byla žádost podána. Doba přerušení studia podle předchozí věty se nezapočítává do celkové doby přerušení studia. Studium lze takto přerušit i opakovaně.

 

 

                                                                                                   RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

                                                                                                     proděkanka pro studium

 

V Ústí nad Labem 28. 3. 2014UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké