levá dekorace článkupravá dekorace článku
24.10. 2011

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM:

„Zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení včetně položkového rozpočtu pro stavební povolení přestavby a rekonstrukce objektů KBI v areálu PřF,  Za Válcovnou UJEP, Ústí nad Labem"

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky dle následujících podmínek. Zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu se řídí vnitřními normami zadavatele.

 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L.,

Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 445 556 01, DIČ: CZ 445 556 01

zastoupená: Doc. RNDr.. Jaroslavem Pavlíkem, CSc., děkanem PřF UJEP

zástupce ve věcech obchodních a organizačních: Ing. Petr Lauterbach, tajemník PřF UJEP

tel. 602 128 972, e-mail.: petr.lauterbach@ujep.cz


2. Informace o předmětu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení včetně položkového rozpočtu objektů KBI v areálu PřF, Za Válcovnou UJEP, Ústí nad Labem"


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace přestavby a rekonstrukce objektů katedry biologie Za Válcovnou, tj. budov určených k zateplení a dále starého skleníku s cílem co největšího rozšíření laboratorních a výukových ploch v intencích výzvy k předkládání projektů v rámci OP VaVpI „Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem", prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, oblast podpory 4.1 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, číslo výzvy 2.4 - Modernizace stávající infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem (datum vyhlášení výzvy dne 1.7.2011), aby mohl být podán příslušný projekt do konce ledna 2012. Vyřízení stavebního povolení nejpozději do 30.4.2012.


Specifikace činností

Stávající budovy katedry biologie v objektu Za Válcovnou jsou umístěny mezi skleníky a spojeny propojovací chodbou. Na spodní budovu navazuje starý skleník, který bude rekonstruován a částečně využit na laboratorní účely, předpokládá se nástavba s výukovými prostorami. Zároveň dojde k rekonstrukci infrastruktury obou budov (elektro, topení apod.) a vyřešení pohybu osob se zdravotním postižením

Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu pro výběr dodavatele bude zpracována nejpozději do 6. 1. 2012, stavební povolení bude podáno na stavební odbor nejpozději do 18.1.2012, vyřízení stavebního povolení nejpozději do 30. 4. 2012.


3. Místo plnění a doba plnění:

Místo:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ulice Za Válcovnou, 400 96 Ústí nad Labem

Doba plnění:

Termín zahájení prací: 10/2011

Termín ukončení prací včetně podání žádosti o stavební povolení do 18.1.2012,vyřízení stavebního povolení do
30. 4. 2012


4. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka uchazeče bude předložena v jednom originále, v písemné formě v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat krycí list dle přílohy č.1 této výzvy, tento krycí list bude obsahovat:

- Název veřejné zakázky

- Základní identifikační údaje o uchazeči, vč. IČ, DIČ

- Osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, kontaktní údaje

- Prohlášení uchazeče, že je nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty

- Pověřeného zástupce uchazeče pro případná další jednání

- Nabídkovou cenu v Kč v členění cena bez DPH, cena vč. DPH,

samostatně sazba DPH

- Datum, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle §53, odst.2 Zákona, Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč oprávněním k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší než 90 dní.


6. Způsob hodnocení nabídek:

Hodnotící kritérium:

Nejnižší nabídková cena

Maximální hodnota veřejné zakázky je 500 tis. Kč vč. DPH, tj. 416,6 tis. Kč bez DPH. Nabídky s vyšší cenou nebudou hodnoceny.


7. Další podmínky zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu i bez uvedení důvodu.

Zadavatel požaduje:

- dodržení skladby a postupu prací uvedených v článku 2. této výzvy,

- bude uzavřena smlouva o dílo dle vzoru zadavatele.


8. Zadávací lhůta:

Po dobu zadávací lhůty jsou uchazeči svou nabídkou vázáni. Zadávací lhůta pro tuto nabídku je 90 dnů. Tato lhůta počíná běžet ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.


Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se koná dne:19. 10. 2011 v  9:00 hod.

Sraz uchazečů je na adrese: ulice Za Válcovnou, u budovy PřF v Ústí nad Labem.

9. Doručení nabídek:

Nabídky zasílejte na adresu: Univerzita J.E.Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem. Nabídky lze doručit i osobně v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 15:30 hod. na sekretariát kvestora UJEP, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem nebo na děkanát PřF UJEP, České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem..

Poslední lhůta pro doručení nabídek je stanovena na den 31. 10. 2011 do 11:30 hod.

Obálku s nabídkou označte zřetelně nápisy: „Zpracování PD pro přestavbu a rekonstrukci" a „NEOTVÍRAT" a identifikačními údaji uchazeče.

10. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2.11.2011 v 10:00 hod., na adrese: Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, druhé poschodí, místnost tajemníka fakulty č. 313.

Otevírání obálek se může zúčastnit jeden zplnomocněný zástupce každého z uchazečů.V Ústí nad Labem, dne: 5. 10. 2011


Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

Děkan PřF UJEP


Ke stažení:

UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké