levá dekorace článkupravá dekorace článku
29.10. 2014

Vyhlášení výběrového řízení v rámci SGS UJEP

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP

vyhlašuje výběrové řízení v rámci 

studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu  prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu se zahájením řešení v březnu 2015 ve smyslu Směrnice rektora 3/2011

http://www.ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-studenty/zasady-studentske-grantove-souteze.html

a příkazu děkana PřF UJEP  5/2012

http://sci.ujep.cz/doc/prikaz_5_-ke-sgs-3_2011_hotovka.pdf

 

Základní podmínky soutěže:

  1. Navrhovatelem studentského grantového projektu je student doktorského

            programu akreditovaného na PřF UJEP nebo akademický pracovník PřF UJEP.

(Čl. 2, bod 2 a směrnice 3/2011).

  1. Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.
  2. Osobní náklady spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na celkových osobních nákladech činí více než 60%.
  3. V každém roce musí být v projektu plánována režie odpovídající 20 %  objemu projektu.
  4. Cestovní náklady (včetně konf. poplatků) jsou  studentům vypláceny formou stipendií.

Musí být zahrnuty do osobních nákladů.

 

Celouniverzitní pravidla UJEP dávají pouze rámcové pokyny, proto v zájmu větší objektivity a transparentnosti hodnocení upřesňujeme zadávací dokumentaci. Při podávání přihlášek věnujte pozornost doporučení fakultní komise SGS !!!!!!

Podání nové přihlášky :    do 9. 1. 2015

Přihláška se předkládá tajemníkovi Grantové komise p. Podané na předepsaném formuláři – pozor použijte nový zpřesněný formulář PřF UJEP. Ke stažení ZDE.

–      1 originál, 1 kopie + elektronicky (označení dokumentu – 15SGS_jméno navrhovatele)

Komise přijímá i projekty didaktického charakteru s výstupy do RIV.

Přihlášky podávejte na novém formuláři, který vychází z celouniverzitního, avšak upřesňuje ho tak, aby umožnil kvalitnější a komplexnější hodnocení.

Povinné přílohy formuláře přihlášky jsou :

-       Příloha č. 1.: Popis projektu v předepsané struktuře (tj. cíle projektu, shrnutí současného stavu a způsob řešení). Uveďte i spolupráce s domácími i zahraničními institucemi.

-       Příloha č.2.: Zdůvodnění nákladů projektu po jednotlivých položkách.

-       U přihlášek podávaných doktorandy musí být připojeno i hodnocení navrhovatele (ne projektu) školitelem

-       Samostatně pouze 1x u originálu bude připojeno „Stanovisko vedoucího katedry k řešenému tématu“.

Doporučení komise pro podání nových projektů:

  1. 1.    Věnujte pozornost přiměřenosti nákladů projektu, ta je jedním z hodnotících kriterií!!!! Náklady na překlady a jazykové úpravy nebudou, stejně jako v GAČR považovány za uznatelné náklady.
  2. 2.    Pro synergii a efektivnost práce, v těch případech, kde je to možné, bude vítáno vytváření větších týmů, které mohou jít napříč fakultou.
  3. 3.    Podstatné hodnotící kritérium jsou předchozí výstupy týmů, jakožto garance úspěšného řešení a kvalitních výstupů a dále výstupy předchozích SGS projektů. V těchto výstupech označte i spoluautory (studenty, pokud je to výsledek SGS).UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké