levá dekorace článkupravá dekorace článku
11.11. 2015

Výběrové řízení v rámci studentské grantové soutěže UJEP

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP

vyhlašuje výběrové řízení v rámci

studentské grantové soutěže UJEP
na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu
prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu se zahájením řešení v roce 2016 ve smyslu

Směrnice rektora 3/2011
http://www.ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-studenty/zasady-studentske-grantove-souteze.html
a příkazu děkana PřF UJEP 5/2012
http://sci.ujep.cz/doc/prikaz_5_-ke-sgs-3_2011_hotovka.pdf

Základní podmínky soutěže:

1. Navrhovatelem studentského grantového projektu je student doktorského
programu akreditovaného na PřF UJEP nebo akademický pracovník PřF UJEP.
(Čl. 2, bod 2 a směrnice 3/2011).
2. Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.
3. Osobní náklady spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na celkových osobních nákladech činí více než 60%.
4. Cestovní náklady (včetně konf. poplatků) jsou studentům vypláceny formou stipendií.
Musí být zahrnuty do osobních nákladů.

Celouniverzitní pravidla UJEP dávají pouze rámcové pokyny, proto v zájmu větší objektivity a transparentnosti hodnocení upřesňujeme zadávací dokumentaci. Při podávání přihlášek a vypracování zpráv věnujte pozornost doporučení fakultní komise SGS .

Podání nové přihlášky
Termín: do 14. 12. 2015

Přihláška se předkládá tajemníkovi Grantové komise p. Podané na předepsaném formuláři – použijte nový zpřesněný formulář PřF http://sci.ujep.cz/formulare-sgs-ujep.html
– 1 originál, 1 kopie + elektronicky (dokument označte - 16SGS_PRF_příjmení navrhovatele)
Komise přijímá i projekty didaktického charakteru s výstupy do RIV.
Přihlášky podávejte na novém formuláři, který vychází z celouniverzitního, avšak upřesňuje ho tak, aby umožnil kvalitnější a komplexnější hodnocení.

Povinné přílohy formuláře přihlášky:
- samostatně 1x pouze v tištěné podobě připojte u originálu „Stanovisko vedoucího katedry k řešenému tématu".
- Příloha č. 1.: Popis projektu v předepsané struktuře (tj. cíle projektu, shrnutí současného
stavu a způsob řešení). Uveďte i spolupráce s domácími i zahraničními institucemi.
- Příloha č. 2.: Zdůvodnění nákladů projektu po jednotlivých položkách.
Finanční limity:
• odměna studentovi za řešení projektu – v Mgr. studiu 2 000,- /měsíc
doktorand 3 000,- /měsíc
výdaje související s účastí studenta na konferenci – zdůvodněné jako „kompenzační
stipendium"
• maximální výše odměny akademickému pracovníkovi (bez odvodů) – 10 000,- Kč
za 1 studenta (při dodržení podmínky: osobní náklady studentů > 60 % z osobních nákladů

• režie pracoviště činí 20 % ze součtu osobních a provozních nákladů projektu

Doporučení komise pro podání nových projektů:
1. Věnujte pozornost přiměřenosti nákladů projektu, ta je jedním z hodnotících kriterií.
Náklady na překlady a jazykové úpravy nebudou, stejně jako v GAČR, považovány za uznatelné náklady.
2. Pro synergii a efektivnost práce, v těch případech, kde je to možné, bude vítáno vytváření větších týmů, které mohou jít napříč fakultou.
3. Podstatné hodnotící kritérium jsou předchozí výstupy týmů, jakožto garance úspěšného řešení a kvalitních výstupů a dále výstupy předchozích SGS projektů. V těchto výstupech označte i spoluautory (studenty, pokud je to výsledek SGS).

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
děkan

Přihláška nového studentského grantového projektu na PřF UJEP

Zpráva o průběhu řešení studentského grantového projektu / závěrečná zpráva

Tabulka výstupůUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké