levá dekorace článkupravá dekorace článku
10.11. 2011

Studentská grantová soutěž

Interní grantová agentura UJEP vyhlašuje Studentskou grantovou soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního se zahájením řešení v březnu 2012 ve smyslu Směrnice rektora 3/2011.

http://www.ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-studenty/zasady-studentske-grantove-souteze.html

Základní podmínky soutěže:

1.      Navrhovatelem a řešitelem studentského grantového projektu je student doktorského studijního

2.      programu akreditovaného na UJEP nebo akademický pracovník UJEP.

3.      Doba řešení studentského projektu je 1 až 3 roky.

4.      Osobní náklady, spojené s účastí studentů jakožto řešitelů a spoluřešitelů na celkových osobních nákladech činí více než 60%.

5.      Cestovní náklady (včetně konf. poplatků) jsou  studentům vypláceny formou stipendií

 

Podání nové přihlášky

Přihláška se předkládá tajemníkovi Grantové komise p. Podané na předepsaném formuláři

-        1 originál, 1 kopie + elektronicky

-        v rubrice „stanovisko děkana" bude uvedeno stanovisko vedoucího katedry a jeho podpis

Přílohou přihlášky je vlastní návrh projektu v rozsahu max. 6 stran A4 obsahující:

-        shrnutí současného stavu,

-        vlastní plán projektu  - co a jak se bude řešit, jaké výsledky řešení projektu přinese,

-        očekávaná účast na konferencích

-        údaje o připravenosti navrhovatele, řešitelského týmu a řešitelského pracoviště -

např. dostupné přístrojové vybavení,

-        zdůvodnění finančních požadavků - čl. 6, odst.4 Směrnice

-        přehled  předchozích řešených projektů IGA:  název, doba řešení, role uchazeče

-        u přihlášek podávaných doktorandy musí být  připojeno i hodnocení navrhovatele (ne tedy projektu) školitelem (jedno z kriterií hodnocení )

 

 

Zprávu o řešení studentského projektu podává řešitel p. Podané na oddělení pro vědu elektronicky a v tištěné podobě do 20. 1. 2012  v předepsaném formuláři „Zpráva o průběhu řešení studentského grantového projektu „

 

Do 12. 12. 2011 odeslat v el. podobě  Bc. Michaele Bobkové (PřF) informaci o výjezdech uskutečněných v rámci řešeného projektu (jméno účastníka, název konference, místo konání, termín konání)

Zpráva a přehled čerpání musí tvořit jeden soubor

Součástí zprávy jsou:

 

-        Zpráva o průběhu řešení projektu v daném roce (u jednoletých a pokračujících projektů), souborná zpráva za celou dobu řešení (u víceletých končících projektů) a anotace v českém a anglickém jazyce. U pokračujících projektů je součástí zprávy upřesnění řešení (včetně požadovaných změn) projektu a finančních prostředků na další rok řešení.

-        Finanční zpráva o čerpání prostředků v daném roce (u jednoletých a víceletých

pokračujících projektů) a souhrnná finanční zpráva za celou dobu řešení podle

jednotlivých let u víceletých končících projektů. Součástí finanční zprávy je výkaz

čerpání za uplynulý kalendářní rok potvrzený ekonomickým oddělením fakulty či

součásti.

-        Přehled výstupů projektu podle platné Metodiky hodnocení vědy a výzkumu

(publikované i odevzdané do tisku).

 

 

 

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

děkan

 UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké