levá dekorace článkupravá dekorace článku
13.02. 2013

Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně

Šance pro mladé výzkumníky na Univerzitě J. E. Purkyně

registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/30.0062

O projektu


Podstatou projektu je vytvoření dvou pozic pro postdoktorandy, jedné na Přírodovědecké Fakultě (PřF) a druhé na Filozofické Fakultě (FF). Postdoci se stanou součástí existujících výzkumných týmů na zmíněných fakultách, pod vedením zkušených mentorů se budou věnovat samostatné vědecké práci a přímo i nepřímo se budou podílet na zkvalitňování lidských zdrojů ve výzkumu na UJEP. Podstatnou součástí jejich profesního růstu budou odborné stáže a výměnné pobyty ve špičkových zahraničních i tuzemských vědeckovýzkumných institucích, včetně organizací zaměřujících se na zavádění výsledků VaV do praxe.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Číslo výzvy: 30
Zahájení projektu: 1. 9. 2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 7. 2015

Přidělená dotace:
Celkové způsobilé výdaje: 4 999 205,14 Kč
-    prostředky z ESF: 4 249 324,36 Kč
-    prostředky národního spolufinancování ze státního rozpočtu: 749 880,78 Kč


Klíčové aktivity


KA 01: PřF – A: Pozice postdoka ve VaV týmu „Dendrimery pro biomedicínské a bioanalytické aplikace“
V rámci této aktivity bude vytvořena pracovní pozice postdoka, jež bude součástí stávajícího výzkumného týmu působícího na Přírodovědecké fakultě UJEP. Postdok se bude během svého působení v týmu profilovat v jedné (případně i více) z níže uvedených oblastí, které patří k prioritním směrům bádání na PřF UJEP:
1. Studium interakce dendrimerních lékových nosičů s anti-HIV oligonukleotidy (peptidy) a s lipidickými dvojvrstvami biofyzikálními metodami a počítačovým modelováním
2. Syntéza a biokonjugace dendrimerních nanokompozitů pro biosensorovou analýzu, příprava mikrofluidních biosensorů
Úkolem postdoka bude dokonalé zvládnutí teoretických základů uvedených přístupů a osvojení si současného stavu poznání v dané oblasti. Projekt přispěje ke zkvalitnění VaV výstupů skupiny a rozšíření spolupráce s domácími i zahraničními experty.

KA 02: PřF – B: Podpora intersektorální mobility postdoka na PřF
V rámci této aktivity budou vytvořeny podmínky pro výměnné pobyty a stáže postdoka PřF na špičkových tuzemských pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, zejména spolupracujících ústavů Akademie věd ČR.

KA 03: FF – A: Pozice postdoka ve VaV týmu „Výzkum středověkých a raně novověkých měst“
V rámci KA 3 bude vytvořena pracovní pozice postdoka, jehož náplní bude vědecko-výzkumná práce v oblasti dějin středověkých a raně novověkých měst, včetně zaměření na zpřístupňování a interpretaci městských pramenů, a to zejména tyto aktivity:
1. Realizace projektu LIBRI CIVITATIS – evidence, popis a analýza městských knih prostřednictvím on-line přístupné databáze; projekt byl v letech 2009-2011 podporován z GAČR, jeho realizace bude pokračovat i nadále – postdok spolu s dalšími členy týmu se bude podílet na aktivitách tohoto výzkumu.
2. Realizace výzkumu regionálních specifik sociálního, hospodářského a kulturního vývoje českých měst a konfrontace s paralelním vývojem zemí ve středoevropském prostoru (zvláštní zřetel bude zaměřen na migrace jako faktor proměny měst v raném novověku).
3. Realizace ediční řady Libri civitatis – edičního zpřístupnění vybraných významných městských pramenů. Postdok se bude podílet na přípravě a realizaci edic.
4. S ohledem na celorepublikový charakter aktivit spojených s databází a ediční řadou Libri civitatis bude v rámci projektu provozován portál informující o výstupech výzkumu a zprostředkovávající jeho výsledky. Postdok se bude podílet na zpracování podkladů a realizaci tohoto portálu.

KA 04: FF – B: Podpora intersektorální mobility postdoka na FF
Předmětem KA4 je vytvoření podmínek pro výměnné pobyty a stáže postdoka FF na špičkových tuzemských pracovištích základního i aplikovaného výzkumu, kde je realizováno obdobně zaměřené bádání.OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké