levá dekorace článkupravá dekorace článku
11.06. 2009

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/10 schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 27. 5. 2008

Termín podání přihlášek: do 22. 8. 2009 přihlášky k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu

Termín konání přijímacích zkoušek:

7.9. ústní, písemné a praktické

Přijímací zkoušky

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Kontakty:

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Spojovatelka: +420 475 283 111, fax. +420 475 283 563

Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185

e-mail: chocholousova@sci.ujep.cz, kamila.kovarova@ujep.cz

Poplatek za přijímací řízení:

555,- Kč při podání na tiskopise SEVT

444,- Kč při podání elektronické přihlášky

15 EUR při podání přihlášky k k doktorskému studiu Computer Methods in Science and Technology

Poplatek je povinen uchazeč uhradit za každou podanou přihlášku a studijní obor!

Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí n.L.

Účet: 1133411/0710

Název banky: ČNB Ústí nad Labem

Konstantní symbol: 0308 (platba převodem)

Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou, platí pouze při písemné přihlášce)

Variabilní symbol pro písemnou (papírovou) přihlášku: 3002100005

Variabilní symbol pro elektronickou přihlášku: 3002100004

Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky, při podání písemné přihlášky (tiskopis SEVT) se specifický symbol neuvádí

Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem

Informace o podání elektronické přihlášky

1. Přihláška se podává prostřednictvím univerzitního informačního systému STAG na adrese http://stag.ujep.cz/. Po jejím vyplnění je uchazeč povinen uhradit poplatek v souladu s pokyny v přihlášce. Po zaúčtování platby k přihlášce je E-přihláška považována za doručenou.

2. Poplatek 444,- Kč se hradí bankovním převodem ve prospěch účtu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 1133411/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 3002100004, specifický symbol je univerzitní číslo uchazeče, které uchazeč získá při vyplnění elektronické přihlášky. Při úhradě poštovní poukázkou je konstantní symbol 0379, ostatní údaje zůstávají stejné.

3. Výpis E-přihlášky zasílají pouze:

  • uchazeči o bakalářské studium, kteří v době podání přihlášky již maturovali a kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium tělesné výchovy, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit potvrzení sportovního lékaře o způsobilosti ke studiu
  • uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium hudební výchovy, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit potvrzení lékaře ORL
  • uchazeči o studium chemie ve všech oborech, kteří jsou povinni přiložit lékařské doporučení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
  • uchazeči o navazující magisterské studium učitelských oborů, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit lékařské doporučení k vykonávání povolání učitele,
  • uchazeči o navazující magisterské nebo doktorské studium, kteří v době podání přihlášky již nabyli požadovaného vzdělání a kteří jsou tak povinni k zasílanému výpisu přiložit kopie úředně ověřených dokladů o tomto vzdělání (diplom, Diploma Supplement nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

Ostatní uchazeči výpis E- přihlášky nezasílají.

4. V uvedených případech je nutné výpis doplněný o požadované doklady zaslat na adresu studijního oddělení Přírodovědecké fakulty, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, a to v termínu určeném pro podání přihlášek.

Informace o podání písemné přihlášky

1. Písemná přihláška se podává na předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) řádně a čitelně vyplněná, podepsaná uchazečem.

2. Ke každé písemné přihlášce je třeba pevně připojit originál dokladu o zaplacení manipulačního poplatku (ústřižek poštovní poukázky nebo potvrzený bankovní příkaz). POZOR - razítko sběrného boxu nebo nepotvrzený příkaz k úhradě nelze považovat za doklad o zaplacení. Poplatek 555,- Kč se hradí poštovní poukázkou nebo převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 1133411/0710, konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou 0379 a při platbě převodem 0308, variabilní symbol 3002100005.

Fakulta na přihlášce nevyžaduje lékařské potvrzení. Výjimkou je:

 • bakalářské a navazující magisterské studium tělesné výchovy, u něhož musí každý uchazeč doložit potvrzení sportovního lékaře o způsobilosti ke studiu,
 • bakalářské a navazující magisterské studium hudební výchovy, ve kterém je nutné předložit potvrzení ORL,
 • bakalářské a navazující magisterské studium chemie, ve kterém je nutno přiložit lékařské doporučení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,
 • navazující magisterská studia učitelských oborů, u nichž je nutno doložit lékařské doporučení k vykonávání povolání učitele.

3. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky již nabyli požadovaného vzdělání, jsou povinni k přihlášce přiložit úředně ověřené kopie dokladů o tomto vzdělání.

4. Přihlášku se všemi náležitostmi je nutné zaslat na adresu studijního oddělení Přírodovědecké fakulty, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem v termínu určeném pro podání přihlášek.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké