levá dekorace článkupravá dekorace článku
05.06. 2009

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

Přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/10 schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 27. 5. 2008

Termín podání přihlášek: do 22. 8. 2009 přihlášky k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu

Termín konání přijímacích zkoušek:

7.9. ústní, písemné a praktické

Přijímací zkoušky

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Kontakty:

České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem

Spojovatelka: +420 475 283 111, fax. +420 475 283 563

Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185

e-mail: chocholousova@sci.ujep.cz, kamila.kovarova@ujep.cz

Poplatek za přijímací řízení:

555,- Kč při podání na tiskopise SEVT

444,- Kč při podání elektronické přihlášky

15 EUR při podání přihlášky k k doktorskému studiu Computer Methods in Science and Technology

Poplatek je povinen uchazeč uhradit za každou podanou přihlášku a studijní obor!

Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí n.L.

Účet: 1133411/0710

Název banky: ČNB Ústí nad Labem

Konstantní symbol: 0308 (platba převodem)

Konstantní symbol: 0379 (platba složenkou, platí pouze při písemné přihlášce)

Variabilní symbol pro písemnou (papírovou) přihlášku: 3002100005

Variabilní symbol pro elektronickou přihlášku: 3002100004

Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky, při podání písemné přihlášky (tiskopis SEVT) se specifický symbol neuvádí

Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem


Podmínky přijetí

Přijímací řízení v akademickém roce 2009/2010

Pro přijetí uchazeče musí být splněny tyto nutné podmínky:

· Uchazeč musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku.

· Uchazeč musí řádně a včas zaplatit manipulační poplatek.

· Uchazeč musí řádně a včas doložit požadované vzdělání a případná lékařská potvrzení.

· Uchazeč o studium v navazujícím magisterském programu musí být absolventem bakalářského studijního programu příbuzného oborového zaměření. O příbuznosti a adekvátnosti navazujícího studia na předcházející studium bakalářské rozhoduje vedoucí příslušné katedry.

· Uchazeč musí úspěšné vykonat přijímací zkoušku, je-li v přijímacím řízení vypsána.

· nutnou podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je úspěšné absolvování všech jejích částí, resp. všech částí, které nebyly uchazeči prominuty.

· V případě, že mají příbuzné studijní obory písemnou přijímací zkoušku z téhož předmětu, skládá uchazeč přihlášený do studia těchto studijních oborů tuto zkoušku pouze jednou.

Přijímací zkouška může být uchazeči jako celek prominuta.

Při splnění těchto nutných podmínek jsou ke studiu na fakultě přijímáni:

· Všichni uchazeči, pokud se hlásí ke studiu, ve kterém nebyla přijímací zkouška vypsána.

· Všichni uchazeči, kterým byla přijímací zkouška jako celek prominuta.

· Uchazeči, kteří prospěli u přijímací zkoušky a současně dosáhli dostatečně dobrého umístění v celkovém pořadí. Přednost bude dána těm, kteří při úspěšném vykonání přijímací zkoušky dosáhli celkově lepšího ohodnocení.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude uchazeči zasláno do vlastních rukou.

Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky

1. V jednooborových bakalářských studiích je vypsána přijímací zkouška v oborech Geografie střední Evropy (písemný test z geografie v rozsahu učiva gymnázia rozšířený o všeobecný přehled z aktuální problematiky oboru), v oboru Biologie v kombinované i prezenční formě studia (písemný test z biologie). Přijímací zkouška z geografie bude prominuta uchazečům, kteří se zúčastnili celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie D.

2. Ve dvouoborových bakalářských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s obory Biologie (písemný test z biologie), Geografie (písemný test z geografie), Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvoukolová zkouška složená z písemného testu a ústní zkoušky z anglického jazyka), Hudební výchova resp. Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (talentová zkouška a hra na klavír), přičemž platí:

Přijímací zkouška z geografie bude prominuta uchazečům, kteří se zúčastnili celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie D.

Přijímací písemná zkouška z anglického jazyka a literaturymůže být prominuta těm uchazečům, kteří úspěšně složili některou z následujících státních/jazykových zkoušek, které odpovídají požadované úrovni pro přijetí, a jsou doporučené MŠMT: FCE/First Certificate či vysvědčení o vykonání základní státní zkoušky na jazykové škole, popř. TOEFL, nebo získali certifikát vyššího stupně, např. CAE/Certificate of Advanced English, CPE/Certificate of Proficency English nebo vykonali všeobecnou státní zkoušku z AJ na jazykové škole. Tato osvědčení by neměla být starší než 3 roky, u amerického standardu TOEFL zkouška platí pouze 2 roky.

3. Ve dvouoborových navazujících magisterských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s obory Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (ústní pohovor) a Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ (portfólium, ústní pohovor a praktické cvičení zaměřené na komunikační a tvořivé schopnosti).

4. Přijímací zkouška k doktorskému studiu Počítačové metody ve vědě a technice má dvě části – ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí, a zkoušku z angličtiny. K úspěšnému vykonání odborné zkoušky musí uchazeč prokázat základní znalosti z fyziky, matematiky a oblasti, do které budou počítačové metody aplikovány. Přijímací zkouška u oboru Computer Methods in Science and Technology se koná v anglickém jazyce.

5. Přijímací zkouška k doktorskému studiu Obecné otázky matematiky má dvě části: ústní odbornou zkoušku z matematiky a zkoušku z cizího jazyka (upřednostňuje se zkouška z anglického jazyka).

6. Cizinci jsou přijímáni ke studiu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka na jakémkoliv pracovišti veřejné vysoké školy, které má akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka. Zkouška může být prominuta děkanem fakulty.

Zkoušku neskládají:

· cizinci, kteří se ucházejí o studium v rámci mobility studentů

· cizinci, kteří složili maturitní zkoušku v České republice

· občané Slovenské republiky

Společné informace k podání přihlášky

1. Na každý studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku.

2. Prospěch ze střední školy se na přihlášku neuvádí.

3. Uchazeči o bakalářské studium, kteří v době podání přihlášky již maturovali, zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou, resp. při jejím elektronickém podání společně s jejím výpisem. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili středoškolská studia, odevzdají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u přijímací zkoušky, nebo - pokud není přijímací zkouška v oboru vypsána - doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení PřF do 22. 8. 2009.

4. Uchazeči, kteří budou podávat přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu, přiloží k přihlášce, resp. při elektronickém podání přihlášky k jejímu výpisu, úředně ověřený opis bakalářského diplomu a Diploma Supplement nebo vysvědčení o bakalářské zkoušce. V případě, že bakalářskou zkoušku v době podání přihlášky ke studiu dosud nevykonali, doručí tyto doklady na adresu studijního oddělení PřF do 22. 8. 2009.

5. Uchazeči, kteří podávají přihlášku k doktorskému studiu, přiloží k přihlášce, resp. při elektronickém podání přihlášky k jejímu výpisu úředně ověřený opis magisterského diplomu a Diploma Supplement nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. V případě, že magisterská studia v době podání přihlášky ještě neukončili, odevzdají tyto doklady u přijímací zkoušky.

Informace o podání elektronické přihlášky

1. Přihláška se podává prostřednictvím univerzitního informačního systému STAG na adrese http://stag.ujep.cz/. Po jejím vyplnění je uchazeč povinen uhradit poplatek v souladu s pokyny v přihlášce. Po zaúčtování platby k přihlášce je E-přihláška považována za doručenou.

2. Poplatek 444,- Kč se hradí bankovním převodem ve prospěch účtu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 1133411/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 3002100004, specifický symbol je univerzitní číslo uchazeče, které uchazeč získá při vyplnění elektronické přihlášky. Při úhradě poštovní poukázkou je konstantní symbol 0379, ostatní údaje zůstávají stejné.

3. Výpis E-přihlášky zasílají pouze:

  • uchazeči o bakalářské studium, kteří v době podání přihlášky již maturovali a kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium tělesné výchovy, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit potvrzení sportovního lékaře o způsobilosti ke studiu
  • uchazeči o bakalářské nebo navazující magisterské studium hudební výchovy, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit potvrzení lékaře ORL
  • uchazeči o studium chemie ve všech oborech, kteří jsou povinni přiložit lékařské doporučení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
  • uchazeči o navazující magisterské studium učitelských oborů, kteří jsou povinni k zasílanému výpisu přiložit lékařské doporučení k vykonávání povolání učitele,
  • uchazeči o navazující magisterské nebo doktorské studium, kteří v době podání přihlášky již nabyli požadovaného vzdělání a kteří jsou tak povinni k zasílanému výpisu přiložit kopie úředně ověřených dokladů o tomto vzdělání (diplom, Diploma Supplement nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

Ostatní uchazeči výpis E- přihlášky nezasílají.

4. V uvedených případech je nutné výpis doplněný o požadované doklady zaslat na adresu studijního oddělení Přírodovědecké fakulty, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem, a to v termínu určeném pro podání přihlášek.

Informace o podání písemné přihlášky

1. Písemná přihláška se podává na předepsaném tiskopise (tiskopis SEVT 49 145 0, VSP/72/17912) řádně a čitelně vyplněná, podepsaná uchazečem.

2. Ke každé písemné přihlášce je třeba pevně připojit originál dokladu o zaplacení manipulačního poplatku (ústřižek poštovní poukázky nebo potvrzený bankovní příkaz). POZOR - razítko sběrného boxu nebo nepotvrzený příkaz k úhradě nelze považovat za doklad o zaplacení. Poplatek 555,- Kč se hradí poštovní poukázkou nebo převodem ve prospěch účtu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 1133411/0710, konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou 0379 a při platbě převodem 0308, variabilní symbol 3002100005.

Fakulta na přihlášce nevyžaduje lékařské potvrzení. Výjimkou je:

· bakalářské a navazující magisterské studium tělesné výchovy, u něhož musí každý uchazeč doložit potvrzení sportovního lékaře o způsobilosti ke studiu,

· bakalářské a navazující magisterské studium hudební výchovy, ve kterém je nutné předložit potvrzení ORL,

· bakalářské a navazující magisterské studium chemie, ve kterém je nutno přiložit lékařské doporučení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání,

· navazující magisterská studia učitelských oborů, u nichž je nutno doložit lékařské doporučení k vykonávání povolání učitele.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Vyhlášení doplňovacích voleb do AK AS PřF UJEP a do AK AS UJEP 2018

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké