levá dekorace článkupravá dekorace článku
11.06. 2009

Podmínky přijetí

Přijímací řízení v akademickém roce 2009/2010

Pro přijetí uchazeče musí být splněny tyto nutné podmínky:

 • Uchazeč musí včas doručit řádně vyplněnou přihlášku.
 • Uchazeč musí řádně a včas zaplatit manipulační poplatek.
 • Uchazeč musí řádně a včas doložit požadované vzdělání a případná lékařská potvrzení.
 • Uchazeč o studium v navazujícím magisterském programu musí být absolventem bakalářského studijního programu příbuzného oborového zaměření. O příbuznosti a adekvátnosti navazujícího studia na předcházející studium bakalářské rozhoduje vedoucí příslušné katedry.
 • Uchazeč musí úspěšné vykonat přijímací zkoušku, je-li v přijímacím řízení vypsána.
 • nutnou podmínkou pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je úspěšné absolvování všech jejích částí, resp. všech částí, které nebyly uchazeči prominuty.
 • V případě, že mají příbuzné studijní obory písemnou přijímací zkoušku z téhož předmětu, skládá uchazeč přihlášený do studia těchto studijních oborů tuto zkoušku pouze jednou.

Přijímací zkouška může být uchazeči jako celek prominuta.

Při splnění těchto nutných podmínek jsou ke studiu na fakultě přijímáni:

 • Všichni uchazeči, pokud se hlásí ke studiu, ve kterém nebyla přijímací zkouška vypsána.
 • Všichni uchazeči, kterým byla přijímací zkouška jako celek prominuta.
 • Uchazeči, kteří prospěli u přijímací zkoušky a současně dosáhli dostatečně dobrého umístění v celkovém pořadí. Přednost bude dána těm, kteří při úspěšném vykonání přijímací zkoušky dosáhli celkově lepšího ohodnocení.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude uchazeči zasláno do vlastních rukou.

Forma a rámcový obsah přijímací zkoušky

1. V jednooborových bakalářských studiích je vypsána přijímací zkouška v oborech Geografie střední Evropy (písemný test z geografie v rozsahu učiva gymnázia rozšířený o všeobecný přehled z aktuální problematiky oboru), v oboru Biologie v kombinované i prezenční formě studia (písemný test z biologie). Přijímací zkouška z geografie bude prominuta uchazečům, kteří se zúčastnili celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie D.

2. Ve dvouoborových bakalářských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s obory Biologie (písemný test z biologie), Geografie (písemný test z geografie), Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvoukolová zkouška složená z písemného testu a ústní zkoušky z anglického jazyka), Hudební výchova resp. Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (talentová zkouška a hra na klavír), přičemž platí:

Přijímací zkouška z geografie bude prominuta uchazečům, kteří se zúčastnili celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie D.

Přijímací písemná zkouška z anglického jazyka a literaturymůže být prominuta těm uchazečům, kteří úspěšně složili některou z následujících státních/jazykových zkoušek, které odpovídají požadované úrovni pro přijetí, a jsou doporučené MŠMT: FCE/First Certificate či vysvědčení o vykonání základní státní zkoušky na jazykové škole, popř. TOEFL, nebo získali certifikát vyššího stupně, např. CAE/Certificate of Advanced English, CPE/Certificate of Proficency English nebo vykonali všeobecnou státní zkoušku z AJ na jazykové škole. Tato osvědčení by neměla být starší než 3 roky, u amerického standardu TOEFL zkouška platí pouze 2 roky.

3. Ve dvouoborových navazujících magisterských studiích jsou vypsány přijímací zkoušky v kombinacích s obory Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (ústní pohovor) a Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ (portfólium, ústní pohovor a praktické cvičení zaměřené na komunikační a tvořivé schopnosti).

4. Přijímací zkouška k doktorskému studiu Počítačové metody ve vědě a technice má dvě části – ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí, a zkoušku z angličtiny. K úspěšnému vykonání odborné zkoušky musí uchazeč prokázat základní znalosti z fyziky, matematiky a oblasti, do které budou počítačové metody aplikovány. Přijímací zkouška u oboru Computer Methods in Science and Technology se koná v anglickém jazyce.

5. Přijímací zkouška k doktorskému studiu Obecné otázky matematiky má dvě části: ústní odbornou zkoušku z matematiky a zkoušku z cizího jazyka (upřednostňuje se zkouška z anglického jazyka).

6. Cizinci jsou přijímáni ke studiu v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky. Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka na jakémkoliv pracovišti veřejné vysoké školy, které má akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka. Zkouška může být prominuta děkanem fakulty.

Zkoušku neskládají:

 • cizinci, kteří se ucházejí o studium v rámci mobility studentů
 • cizinci, kteří složili maturitní zkoušku v České republice
 • občané Slovenské republiky

Společné informace k podání přihlášky

1. Na každý studijní obor musí uchazeč podat samostatnou přihlášku.

2. Prospěch ze střední školy se na přihlášku neuvádí.

3. Uchazeči o bakalářské studium, kteří v době podání přihlášky již maturovali, zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení společně s přihláškou, resp. při jejím elektronickém podání společně s jejím výpisem. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě neukončili středoškolská studia, odevzdají úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení u přijímací zkoušky, nebo - pokud není přijímací zkouška v oboru vypsána - doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení na adresu studijního oddělení PřF do 22. 8. 2009.

4. Uchazeči, kteří budou podávat přihlášku k navazujícímu magisterskému studiu, přiloží k přihlášce, resp. při elektronickém podání přihlášky k jejímu výpisu, úředně ověřený opis bakalářského diplomu a Diploma Supplement nebo vysvědčení o bakalářské zkoušce. V případě, že bakalářskou zkoušku v době podání přihlášky ke studiu dosud nevykonali, doručí tyto doklady na adresu studijního oddělení PřF do 22. 8. 2009.

5. Uchazeči, kteří podávají přihlášku k doktorskému studiu, přiloží k přihlášce, resp. při elektronickém podání přihlášky k jejímu výpisu úředně ověřený opis magisterského diplomu a Diploma Supplement nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. V případě, že magisterská studia v době podání přihlášky ještě neukončili, odevzdají tyto doklady u přijímací zkoušky.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké