levá dekorace článkupravá dekorace článku
10.10. 2013

Kandidátní listina pro volby do Akademického senátu Přf UJEP

Kandidátní listina

pro volby do akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, konané dne 17. 10. 2013.

Předvolební shromáždění se bude konat v úterý 15. 10. 2013 od 17 hodin v místnosti CN 245.

 

Akademická komora

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. – okrsek geografický

Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. – okrsek biologický

Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. – okrsek chemický

Mgr. Vladan Hruška – okrsek geografický

RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. – okrsek biologický

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. – nezařazená

Mgr. Jan Krejčí, Ph.D. – okrsek informatický

Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc. – okrsek fyzikální

Mgr. Lenka Součková – okrsek matematický

Mgr. Květuše Sýkorová – okrsek informatický

RNDr. Martin Švec, Ph.D. – okrsek fyzikální

 

Studentská komora

Nikol Bendlová – okrsek biologicko-chemický

Bc. Jakub Braborec – okrsek matematicko-fyzikální

Tomáš Císař – okrsek biologicko-chemický

Bc. Regina Dostálová – okrsek biologicko-chemický

Bc. Martin Fišer – okrsek geografický

Bc. Tereza Knapová – okrsek matematicko-fyzikální

Martina Vávrová – okrsek geografický


Životopisy kandidátů

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

Vzdělání:

vystudoval obory Kartografie a geoinformatika (RNDr. v roce 2006)

Kulturologie, specializace kulturní antropologie na UK v Praze (PhDr. v roce 2013)

Doktorské studium v oboru Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země absolvoval tamtéž v roce 2013

Zaměstnání:

Od roku 2010 je odborným asistentem na katedře geografie PřF UJEP

Vyučoval na UK v Praze, a JČU v Českých Budějovicích

Dr. Bláha absolvoval dlouhodobé studijní pobyty na Technische Universität Wien a Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig.

 

Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Vzdělání:

Středoškolské: Gymnázium J. Jungmanna, Litomerice (1976-1980).

Vysokoškolské: Přírodovedecká fakulta University Karlovy, Praha: obor všeobecná biologie (1980-1985).

Rigorózní řízení tamtéž, ukončeno v roce 1985 získáním titulu RNDr.

Postgraduální: Mikrobiologický ústav ČSAV: obor molekulární a buněčná biologie (1987-1991).

Zahraniční post-doktorální pobyt: INRA, Dijon, Francie (1992)

Habilitace: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha. (2007)

Zaměstnání:

1. Mikrobiologický ústav ČSAV/AVČR, Praha (1991-současnost): vedoucí Laboratoře rhizosféry (1993-1998), vedoucí Laboratoře biologie hub (1998-současnost).

2. Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha (1993), Katedra botaniky (částečný úvazek)

3. Botanický ústav AVČR, Průhonice (2005-2009), Oddělení mykorhizních symbióz (částečný úvazek)

4. PřF.UJEP (2011-současnost, částečný úvazek)

Publikační činnost:

86 publikací v mezinárodních časopisech s IF evidovaných ISI, 1 odborná kniha, několik kapitol v knihách. Práce byly citovány 705x (542x bez autocitací, stav k 9. 10. 2013)

 

Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

Vzdělání:

1998 - titul Ing. - obor: chemické inženýrství; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6, 164 28, Česká republika

2003 - titul Ph.D. - obor: chemické inženýrství; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6, 164 28, Česká republika

Zaměstnání:

2004 - vědecký pracovník v Oddělení vícefázových reaktorů Ústavu chemických procesů AVČR v Praze

2006 - odborný asistent na katedře chemie UJEP

 

Mgr. Vladan Hruška

Vzdělání:

Mgr. Vladan Hruška vystudoval obor Regionální geografie a regionální rozvoj na Masarykově univerzitě v Brně (2007) a v současné době dokončuje doktorské studium tamtéž.

Zaměstnání:

Před nástupem na PřF UJEP pracoval jako project manager v oblasti evropských dotačních titulů a jako analytik/evaluátor v oblasti evropských dotačních titulů a regionálního rozvoje.

V rámci svých studií absolvoval dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty na na Egejské univerzitě, Mytilini, Řecko, a na Leibniz-Institut für Länderkunde. Lipsko, Německo.

 

RNDr. Eva Jozífková, Ph.D.

Vzdělání:

1995-2002 Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, biologie Bc., zoologie Mgr.

2002-2007Univerzita Karlova v Praze, antropologie Ph.D.

2008 Univerzita Karlova v Praze, RNDr.

od roku 2008 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, psychologie

Pracovní zkušenosti a afiliace:

2002-2003 Výzkumný ústav živočišné výroby, výzkum jelenovití

2005-2007 Univerzita Karlova v Praze, výzkum Toxoplasma a chování

2008 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, kat. antropologie a genetiky člověka, externista

2008 Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, kat. biologie, externista

od roku 2008 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, katedra sociální práce, externista

od roku 2009 Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, katedra biologie, odborný asistent

 

Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Vzdělání:

V roce 1991 vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor technická fyzikální a analytická chemie.

Doktorské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru fyzikální chemie úspěšně dokončila v roce 2006 a získala titul Ph.D.

V roce 2013 se tamtéž habilitovala v oboru fyzikálni chemie.

Zaměstnání:

Od roku 1991 do roku 2012 působila jako odborný asistent na katedře chemie PF a následně PřF UJEP, od roku 2012 pracuje jako vědecký pracovník s podílem na výuce v Ústeckém materiálovém centru PřF UJEP. Zabývá se studiem povrchových vlastností materiálů a nanomateriálů, odhadovými metodami pro fyzikálně chemické vlastnosti a experimentálním stanovením fyzikálně chemických vlastností látek.

V letech 2012-2013 aktivně působila v AS PřF UJEP.

 

Mgr. Jan Krejčí, Ph.D.

Vzdělání:

2005–2013 doktorské studium, katedra fyziky, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

studijní obor: Počítačové metody ve vědě a technice (Molekulární simulace a numerické metody v teorii tekutin)

2000–2005 magisterské studium, katedra fyziky, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Počítačové modelování ve vědě a technice)

1993–1997 STŠ, SOU, OU Glavunion a.s., Teplice (Mechanik-elektronik automatizační techniky)

Zaměstnání:

2009– odborný asistent KI, UJEP

2008-2009 externista na KI, UJEP

1997-2000 technik IT, fy. Datacom Teplice s.r.o.

 

Doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

Vzdělání:

V roce 1972 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze v oboru teoretická fyzika. Na téže fakultě a ve stejném oboru následně získal titul RNDr., vědeckou hodnost CSc. a v r. 1982 vědecko-pedagogický titul docent.

Zaměstnání:

Již v posledních dvou letech VŠ studií pracoval na poloviční úvazek jako asistent na katedře fyziky FSI ČVUT v Praze. Bezprostředně po absolvování MFF UK pracoval jako výzkumný pracovník VÚZT ČSAZV v Praze, po roce se oženil a vrátil do svého rodiště Děčína a nastoupil jako asistent na tehdejší Pedagogickou fakultu v Ústí n.L. Začínal na katedře matematiky, v r. 1980 přešel na katedru fyziky (přesněji tehdy katedru fyziky a základů techniky), kde pracuje dodnes. Na katedře fyziky vykonával přes 10 let vedoucího, v r. 1995 předložil projekt bakalářského studia počítačového modelování a v r. 1997  projekt pětiletého magisterského studia počítačového modelování, později projekt doktorského studia v tomto neučitelském studijním oboru. V oblasti počítačové fyziky uskutečňuje rovněž svou vědeckou a publikační činnost.

Ve funkčním období před r. 2005, tj. bezprostředně před vznikem Ústavu a následně Fakulty přírodních věd, byl členem senátu Pedagogické fakulty UJEP.

 

Mgr. Lenka Součková

Vzdělání:

Gymnázium Kladno (1998 - 2002)

Pedagogická fakulta UJEP, zaměření učitelství pro střední školy, aprobace matematika - výtvarná výchova (2002 - 2007).

Ph.D. studium na katedře matematiky PřF UJEP (2008 - ).

Zaměstnání:

2007 až 2013 zaměstnaná jako asistent KMA PřF, od 2013 zaměstnaná jako odborný asistent tamtéž.

 

Mgr. Květuše Sýkorová

Vzdělání:

2009 až dosud – PřF UJEP Ústí nad Labem, obor Obecné otázky matematiky (Ph.D.) 2000 PF UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství Matematika – Výpočetní technika (Mgr.)

Zaměstnání:

2013 – dosud – PřF UJEP Ústí nad Labem, lektor

2005 – 2013 – PřF UJEP Ústí nad Labem, odborný asistent

2004 – 2005 – PF UJEP Ústí nad Labem, asistent

 

RNDr. Martin Švec, Ph.D.

Vzdělání:

V roce 2001 vystudoval na PF UJEP v Ústí nad Labem obor učitelství pro střední školy v kombinaci matematika - fyzika. Doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze v oboru matematické a počítačové modelování úspěšně dokončil v roce 2007 a získal titul Ph.D.

Zaměstnání:

Od roku 2002 působí na katedře fyziky, v letech 2008 až 2011 byl vedoucím katedry. Od roku 2011 je zástupcem vedoucího katedry fyziky a tajemníkem katedry.

Zabývá se zejména počítačovým modelováním nanokompozitních materiálů a interakcemi částic s povrchy pevných látek.

V letech 2012-2013 aktivně působil v AS PřF UJEP.

 

Nikol Bendlová

Vystudovala jsem osmileté všeobecné gymnázium - Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem, které jsem zakončila maturitou s vyznamenáním.

Na Přírodovědeckou fakultu UJEP jsem nastoupila na dvouoborovou fyziku, chemii, kde nyní studuji ve třetím ročníku. Od prvního roku studia se aktivně podílím na propagaci naší fakulty na dnech vědy a umění a dnech otevřených dveří. Dále na reprezentaci fakulty v rámci veletrhu vysokých škol, konferencích apod.

Od začátku roku 2013 mi byla na PřF UJEP umožněna spolupráce na projektu GAČR „Plazmo-chemické modifikace fylosilikátu pro funkční nanostruktury".

Při studiu dále nárazově pracuji pro Ústav jaderné fyziky AV ČR, konkrétně pro Oddělení neutronové fyziky.

 

Bc. Jakub Braborec

2013 – dosud – Přírodovědecká fakulta – Katedra fyziky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Program: Nanotechnologie, obor: Aplikované nanotechnologie.

2009 – 2013 – Přírodovědecká fakulta – Katedra chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Program: Chemie, obor: Toxikologie a analýza škodlivin.

Od 05/2011 spolupracuje s Ústavem anorganické chemie AV ČR.

 

Tomáš Císař

2009 – dosud – PřF UJEP, Chemie + matematika

2005 – 2009 – Gymnázium Děčín

9/2012 – dosud – učitel na ZŠ Kosmonautů, Děčín

4 – 5/2012 – učitel na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše

10 – 11/2011 – učitel chemie na gymnáziu v Teplicích

2006 – 2010 – dobrovolník ve sdružení Slunečnice, o.s., Děčín – práce s mentálně postiženými lidmi

 

Bc. Regina Dostálová

Gymnázium Jana Palacha, Mělník.

Zakončeno studium biologie UJEP (Bc.)

Aktuálně NMgr. studium biologie na UJEP.

Pracovník AVČR – ÚŽFC.

 

Bc. Martin Fišer

2002-2003 Gymnázium J. A. Komenského Dubí u Teplic, 2003-2006 Gymnázium Stavbařů.

2006-2008 VŠE Praha

2008-2012 PřF UJEP, obor GSE (Bc.)

2012 – PřF UJEP, Obor Geografie – NMgr.

 

Bc. Tereza Knapová

2012 – nyní, Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Studijní obor: Aplikované nanotechnologie

2009 – 2012, Univerzita J. E. Purkyně, Přírodovědecká fakulta, Studijní obor: Biologie, zakončeno Bc.

2005 – 2009, Gymnázium Rumburk , Všeobecné vzdělání, zakončeno maturitou

2011 – 2013, Operátor ve výrobě – Plaston CR, s. r. o., Šluknov

 

Martina Vávrová

Gymnázium Jaroměř, aktuálně studuje GSE na PřF UJEP a komunikaci s lidmi a leadership na Yager University (dálkové studium). Několikaletá praxe s vedením oddílu skautek.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké