levá dekorace článkupravá dekorace článku
20.03. 2006

Ediční plán Přírodovědecké fakult UJEP – 2006

Bursa Milan: Geografie průmyslu Česka. Potravinářský průmysl

Skripta rozebírají rozmístění, vlastnické a mezioborové vztahy potravinářského průmyslu Česka v současnosti. Upozorňují na změny, které se odehrály v oboru v období transformačních přeměn.

Kopka Jan: Přirozená čísla

Přirozená čísla jako kardinální a ordinální čísla . Axiomatická teorie přirozených čísel – Peanova aritmetika. Model teorie přirozených čísel v teorii množin. Poziční číselné soustavy. Algoritmy pro základní operace s přirozenými čísly v pozičních soustavách.

Němec Petr: Úvod do algebry

Učební text pokrývá obsah předmětu „Algebra“ pro bakalářské s studium oboru „Matematika se zaměřením na vzdělávání“

Němec Petr: Algebra a aritmetika

Učební text je věnován partiím probíraným v předmětu „Aritmetik a teorie čísel“ v bakalářském studiu oboru „Matematika se zaměřením na vzdělávání“ a částečně též v předmětu „Vybrané partie z teorie čísel“ v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky.

Pejsar Zdeněk: Základy elektronického vzdělávání

Publikace je věnována současnému fenoménu ve vzdělávání e-learningu. V první části jsou diagnostikovány pojmy distanční vzdělávání, multimédia a e-learning. Dále jsou uváděny často prezentované výhody a nevýhody tohoto druhu vzdělávání. Druhá část je věnována standardizovaným LMS, využívání autorských prostředí pro tvorbu e- kurzů, administraci a tutorování kurzů. V závěru jsou uvedeny pedagogicko psychologické aspekty tohoto učiva.

Boublík Tomáš: Fyzikální chemie I.Termodynamika

Učebnice přináší ucelený výklad charakterizace rovnovážných procesů v chemii příbuzných oborech na základě poznatků klasické a statistické termodynamiky.Celý text je členěn do sedmi kapitol. První kapitola je věnována skupenským stavům a jejich charakterizaci pomocí viriálových rozvojů a stavových rovnic (kubických a moderních) a aplikaci teorému korespondujících stavů k určení řady termodynamických charakteristik. V druhé kapitole jsou uvedeny základy klasické termodynamiky (nultý až třetí termodynamický princip) a tzv. spojené formulace; v závěru jsou diskutována kritéria rovnováh. Na tuto kapitolu navazuje výklad termodynamických zákonitostí v rámci statistické termodynamiky se snahou objasnit pojem entopie a navazujících funkcí (Gibbsovy energie, chemického potenciálu) a ukázat jednoduché postupy vedoucí k určení standardních hodnot vybraných funkcí. Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány fázovým rovnováhám v jedno- a vícesložkových soustavách. kromě klasických postupů v vztahů pro dvoufázové rovnováhy jsou uvedeny i rovnice vycházející z teorému korespondujících stavů a statisticko-termodynamických postupů. V šesté kapitoleje studována termodynamika chemických přeměn. Po odvození kriteria chemické rovnováhy jsou diskutovány relace pro chemické rovnováhy v plynných a kondenzovaných soustavách, formulace pro soustavy elektrolytů a neelektrolytů, tepelné zabarvení a závislost rovnovážné konstanty na intenzivních proměnných. Sedmá kapitola je věnována elektrochemickým rovnovážným pochodům, elektrochemickým článkům, aplikacím v analytické chemii, bateriím, akumulátorům a palivovým článkům. Je odvozena Debyeova-Huckelova relace, diskutován obor platnosti a načrtnuty moderní postupy k určení chemického potenciálu pro vyšší koncentrace elektrolytů. V dodatcích jsou diskutovány složitější matematické postupy.

Muck, Nguyen, Kolská: Laboratorní cvičení z anorganické chemie

Předkládaná skripta jsou souhrnem laboratorních úloh prováděných student v kurzu Preparativní anorganické chemie. Součástí jednotlivých uváděných úloh je vždy stručný úvod do prováděných úkolů, podrobný návod k jednotlivým úkonům, reakční schémata, seznam použitých pomůcek a chemikálií, schémata aparatury, seznam pokynů nutných k vypracování protokolů z jednotlivých cvičení. Na konci každé úlohy jsou otázky, které slouží k hlubšímu pochopení teoretických poznatků získaných z přednášek anorganické chemie a k k uvědomění dané problematiky v širších souvislostech.

Kořínková K. Obecná parazitologie. Význam a biologie parazitů

Parazitologie patří mezi významné biologické obory. Předkládaná skripta budou zaměřena na obecnou charakteristiku parazitů a vědní disciplíny, vzájemné interakce s hostitelem, jejich biologii a ekologii. Rovněž budou obsahovat základní systematické členění a charakteristiku jednotlivých taxonomických skupin (prvoci, helminti, parazit. členovci), zvláštní kapitola bude věnována nejvýznamnějším parazitárním onemocněním (toxoplasmóza, malárie, encefalitida, atd.).Skripta budou rovněž doplněna obrazovou přílohou vybraných parazitů a jejich diagnostikou.

Skokan L.:Asie. Sociogeografický přehled

Aktuální sociogeografická a geopolitická charakteristika velkých regionů a nejvýznamnějších zemí kontinentu. Hlavní kapitoly: Regionální geografie, Střet civilizací?, Celková charakteristika Asie, Stručný historickogeografický přehled zemí, Východní Asie, Čína, Japonsko, Jižní Asie, Indie, Jihovýchodní Asie, Indonésie, Vietnam, Jihozápadní Asie, Mašrik, Turecko, Izrael a Palestina, Západní Asie, Bude naše století stoletím Asie? Dokumenty-tabulky.

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké