levá dekorace článkupravá dekorace článku
20.03. 2006

Anotace za rok 2005

Milan Bursa- Stručný ekonomickogeografický přehled krajů České republiky

Publikace má za cíl upozornit na změny v rozmístění a vlastnických poměrech ekonomických subjektů nových krajů v průmyslu, zemědělství a službách. V rámci transformačních procestů došlo k výrazným změnám, které současná česká ekonomickogeografická literatura v úplnosti neřeší. Tento učební text je určen pro studenty pedagogických fakult a učitele zeměpisu na základních a středních školách.

Ivan Farský – Obecná fyzická geografie – hydrogeografie pro studenty PF

Publikace shrnuje obecné učivo hygrogeografie (hydrologie) a je doplněna o nové poznatky, dosud v učebnicích nepublikované. Je rozdělená klasicky do kapitol o řekách, jezerech, podzemních vodách, ledovcích a oceánech.

Alexander Muck – Základy anorganické chemie

Tento učební text obsahuje univerzitní kurz základů (strukturní) anorganické chemie. Je členěn na šest kapitol: symetrie ve strukturní chemii, základy teorie chemické vazby (elektronový obal atomu, teorie molekulových orbitalů, chemické reakce a symetrie), symetrie chemických struktur – krystalochemie, chemie nekovů a polokovů, koordinační sloučeniny a chemie kovů.

Jan Ipser – Obecná biologie buňky

Jedná se o učební text určený zejména pro studující učitelství biologie k výuce předmětu „Buněčné základy životních dějů“. V současnosti není k dispozici vhodná literatura v českém jazyce zohledňující specifika takto orientovaného předmětu. V textu je podaná obecná charakteristika virové částice, bakteriální, rostlinné a živočišné buňky, základních životních dějů a jejich projevů na vyšších úrovních organizace živé hmoty, včetně evolučně-biologických aspektů.

Mlčoch Jan Ekonomika podniku

Učební text se zaměřuje na přiblížení významu frekventovaných pojmů z ekonomiky podniku. Jsou charakterizovány základní problémy, spojené se zabezpečením jeho provozně ekonomických funkcí i jeho dynamického rozvoje. V posledně uvedené souvislosti jsou také popsány základní finančně ekonomické aspekty. V textu převažuje orientace na praktické použití získaných znalostí ve finančně ekonomických rozborech podnikového hospodaření. Využití skript je užitečné jak v bakalářském studiu, tak jako příručky pro odborníky, kteří mají zájem o úvod ekonomiky výrobního podnikání.

Jelínek Jindřich Úvod do počítačových sítí I.

Skriptum je zaměřeno na úvod do počítačových sítí. Zabývá se zejména základní terminologií a teoretickými principy lokálních počítačových sítí. Součástí skript jsou popisy základních drátových i bezdrátových síťových technologií a důrazem na Ethernet.

Introduction to Computers Network I.

Jan Ipser Základy genetiky

Jedná se o učební text určený pro studující učitelství biologie. V současnosti není k dispozici vhodná literatura v českém jazyce, která by zohlednila specifické potřeby budoucích učitelů středních, případně základních škol, v oblasti vybraných témat genetiky a obecné biologie. Text, určený pro výuku předmětu „Genetika“, obsahuje základní kapitoly obecné genetiky (princip kombinace a segregace, hybridismus, rekombinace, mutační proces, základy populační, evoluční a aplikované genetiky) a aktuální témata z molekulární genetiky, genových manipulací, genomiky a proteomiky.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké