Bakalářské studium (Bc.)

Jednooborová bakalářská studia

Charakteristika oborů a uplatnění absolventů

Aplikované nanotechnologie

Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v  oborech fyziky, matematiky a chemie, adekvátní znalosti a dovednosti v oborech souvisejících s nanotechnologiemi (aplikovaná fyzika, nanotechnologie, nanobiotechnologie a bioanalytika) a v oboru diagnostiky a charakterizace materiálů, a to na úrovni požadované u absolventů bakalářského stupně studia. Absolvent je schopen vykonávat samostatně odbornou laboratorní práci, provádět přípravu materiálů, jejich charakterizaci a pod vedením provádět náročné laboratorní experimenty. Je obeznámen s moderními metodami používanými v přípravě i diagnostice nanomateriálů a je schopen je aplikovat v praxi, je způsobilý ovládat současné technické prostředky (zařízení na přípravu materiálů, diagnostická zařízení, výpočetní techniku a prostředky ICT).  Může se uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník ve firmách a na  pracovištích zabývajícími se nanotechnologiemi, tj. například jako specialista pro diagnostiku, odborný firemní konzultant, obchodní reprezentant v oblasti pokročilých nanotechnologií atd.

Nanomateriály u nás připravujeme pro širokou škálu aplikací: Podle toho si studenti volí tema své studentské práce z následujících tematických okruhů:
- nanomateriály pro biomedicínské aplikace (nanomateriály pro nové lékové formy, nanomateriály pro krytí ran a biosenzory) 
- nanomateriály pro ochranu životního prostředí
- nanomateriály pro optoelektronické aplikace
- fyzikální metody přípravy nanomateriálů pomoví plazmových technologií
- fyzikální metody přípravy nanovlákenných materiálů metodou elektrospinningu (nanspider technology)
. chemické metody přípravu nanomateriálů.

Plán výuky

Témata studentských prací

 

Biologie (prezenční studium)

Absolvent má obecné biologické vzdělání a zkušenosti z terénní a laboratorní práce. Jednou z cest pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu oborů vyžadujících široký odborný základ z biologie včetně učitelství biologie pro střední školy nebo učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol. Způsob přípravy absolventa však počítá i s možností jeho vstupu do praxe. Absolvent je po krátké praxi schopen zapojit se v oblasti biologie do týmové práce v akademické i komerční sféře. Především jde o univerzity, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, botanické a zoologické zahrady, resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu. Absolvent se uplatní při odborném zastupování firem, ve vědecké publicistice, popularizaci aj.

 

Biologie (kombinované studium)

Absolvent získá znalosti a dovednosti v základních biologických oborech a v adekvátní míře též v oborech souvisejících (chemie, fyzika, informatika). Může se uplatnit jako vysokoškolsky kvalifikovaný pracovník na pracovištích s biologickým zaměřením, jako odborný pracovník muzeí, botanických a zoologických zahrad, ekologických organizací, odborný pracovník orgánů státní správy (referátů ochrany přírody, inspektorátů životního prostředí, správ CHKO a národních parků, středisek Agentury ochrany přírody a krajiny) nebo ve výchovně-vzdělávacích zařízeních (v domech dětí a mládeže aj.).

 

Geografie

Základ bakalářského studia tvoří obecné geografické disciplíny (fyzická geografie a geoekologie, ekonomická geografie, sociální geografie a regionální rozvoj, trvale udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí), regionální geografie a geoinformatika. Společně s poznatky si student osvojuje analytické metody jednotlivých geografických věd a získává schopnost vyhodnocovat a interpretovat geografická data. Absolvent se uplatní jako odborný pracovník v orgánech státní správy či v rezortních výzkumných ústavech. Získané vzdělání může též uplatnit ve sféře služeb (cestovní ruch) a v popularizaci oboru (média, vydavatelství).

 

Geografie střední Evropy

Studium připravuje odborníky pro oblast mezinárodní a přeshraniční spolupráce. Studium je zaměřeno na problematiku evropské integrace, příčin a následků integračních a dezintegračních tendencí, regionální politiku Evropské unie, životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v evropském prostoru, kulturní a politické prostředí Evropské unie, rozvoj ekonomických systémů a sídelních struktur členských zemí a geografické hodnocení zemí střední Evropy. Absolvent se uplatní ve sféře státní správy, hospodářské a územní praxe (státní úřady, hospodářské komory, odbory regionálního rozvoje a územního plánování, mezinárodní vztahy), v sekundární sféře (podniky, management) a ve sféře terciérní (služby a cestovní ruch).

 

Informační systémy

Cílem studia je připravit odborníky v navrhování, údržbě, rozšiřování a využívání informačních systémů v průřezových a specializovaných oborech. K výstupním znalostem a dovednostem absolventa patří schopnost analyzovat informační potřeby z interních a externích informačních zdrojů, programovat databáze, uživatelský software, webové stránky a projektovat informační systémy. Získané vzdělání uplatňuje absolvent v oblasti informatiky velkých, středních a malých firem, v projektování a využívání informačních systémů, v navrhování lokálních sítí a v oblasti aktivit spojených s Internetem.

 

Matematická informatika

Studijní obor Matematická informatika si klade za cíl vychovat absolventy, kteří budou mít základ logického a matematického myšlení a získají i konkrétní znalosti z matematiky a informatiky, které budou umět použít v některých dalších oborech, zejména v souvislosti s otázkami informační bezpečnosti. Budou mít možnost uplatnit získané metody v praxi, zejména jako matematik-analytik nebo systémový analytik v soukromých institucích či ve veřejném sektoru, kde se objevuje problematika spolehlivosti a bezpečnosti informací a jejich přenosu.

 

Matematika a její použití v přírodních vědách

Bakalářský studijní obor Matematika a její použití v přírodních vědách si klade za cíl vychovat absolventy, kteří budou mít rozvinuté schopnosti logického a matematického myšlení, solidní znalosti vysokoškolské matematiky a jejích aplikací.

Student si po prvním ročníku vybere jedno ze dvou zaměření - Obecnou matematiku či Matematiku v přírodních vědách.

Student bude moci po absolutoriu uplatnit své znalosti a metody myšlení jako matematik analytik, matematik ve finančních ústavech a v pojišťovnách či v profesích souvisejících s informatikou, technickou a stavební praxí, logistikou či v orgánech státní správy. V případě zaměření na matematiku v přírodních vědách pak také ve firmách, výzkumných ústavech a vývojových pracovištích přírodovědného zaměření.

Absolvent se zaměřením Matematika v přírodních vědách bude kromě znalostí základních matematických disciplín umět pracovat s počítačem, bude připraven ke tvůrčímu používání základních i aplikačních softwarových produktů, hromadnému zpracování dat a jejich analýze a k numerickým výpočtům. Podle svého výběru volitelných předmětů bude mít solidní základy i ve vybraném nematematickém oboru, bude schopen uplatnit své matematické znalosti a postupy v jiných přírodních vědách. Jeho výhodou bude schopnost komunikace s přírodovědci a inženýry.

Matematické znalosti absolventa oboru se zaměřením Obecná matematika zahrnou veškeré základní matematické kurzy. Na dobré úrovni bude umět pracovat s počítačem, používat speciální matematické programy (např. Mathematica), statistické programy (Statistica) a bude připraven k tvůrčímu používání dalších aplikačních softwarových produktů, k hromadnému zpracování dat a jejich analýze.

Studenti obou zaměření budou moci po absolutoriu pokračovat v některém příbuzném oboru v navazujícím magisterském studiu.

 

Počítačové modelování ve fyzice a technice (prezenční i kombinované studium)

Cílem studia je připravit absolventa na využití výpočetní techniky při řešení náročnějších technických úkolů a aplikací v praxi. Tomu odpovídá i důraz na základní přípravu studenta v oblasti výpočetní techniky, matematiky a fyziky, což je nezbytné pro získání schopnosti chápání a řešení náročnějších modelových situací, se kterými se setká v praxi. Absolvent najde uplatnění v průmyslu i ve výzkumu.

 

Toxikologie a analýza škodlivin

Studium připravuje odborníky pro oblasti, kde je vyžadován široký odborný základ z chemie a znalost chemické analýzy škodlivin. Absolvent nalezne uplatnění v laboratorních provozech, institucích zabývajících se kontrolou jakosti včetně kontroly zdravotní nezávadnosti potravin a léků, v institucích zaměřených na kontrolu škodlivin v materiálech a prostředích, v kontrolních orgánech zabývajících se sledováním kvality životního prostředí, v toxikologických laboratořích, v integrovaném záchranném systému apod.


 

Dvouoborová bakalářská studia

 

Dvouoborová studia - společný komentář

Dvouoborové studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů ZŠ a SŠ. Kvalifikaci učitele získává student v navazujícím magisterském programu, ve kterém může studovat po absolvování bakalářského studia. Na studium se „zaměřením na vzdělávání" navazuje učitelství pro 2. st. ZŠ, na ostatní dvouoborová studia jak učitelství pro SŠ, tak i učitelství pro 2. st. ZŠ. Studijním plánem je garantována rovnocennost přípravy v obou oborech, které jsou studovány v kombinaci. Absolvent, který nepokračuje v navazujícím studiu učitelství, je podle své oborové specializace schopen uplatnit se v oblastech, kde jsou požadovány zkušenosti z terénní či laboratorní práce a z aplikace oborově specifických postupů, případně se uplatnit v popularizaci, vědecké publicistice a při odborném zastupování firem.

Biologie (dvouoborové studium)

Absolvent má obecné biologické vzdělání a zkušenosti z terénní a laboratorní práce. Po krátké praxi je schopen zapojit se v oblasti biologie do týmové práce v akademické i komerční sféře. Především jde o univerzity, přírodovědecká oddělení muzeí, státní instituce zabývající se ochranou přírody a životního prostředí, botanické a zoologické zahrady, resortní ústavy zemědělského a lesnického výzkumu.

Geografie (dvouoborové studium)

Absolvent má obecné geografické vzdělání a zkušenosti z práce s geografickými informačními systémy. V praxi nalezne uplanění v institucích zabývajících se územním plánováním, regionálním rozvojem a aplikací geografických informačních systémů. Především jde o sféru státní správy a hospodářské a územní praxe (úřady, hospodářské komory), sekundární sféru (podniky, management) a sféru terciérní (služby a cestovní ruch).

Fyzika (dvouoborové studium)

Absolvent má obecné fyzikální vzdělání a zkušenosti z experimentální a laboratorní práce. Způsob přípravy absolventa počítá i s možností jeho vstupu do praxe, kde se bakalář po krátké praxi může dobře uplatnit v laboratorních a měřících provozech, firmách, specializovaných laboratořích, metrologických institucích, institucích využívajících informatiky aj.

Fyzika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)

Fyzika se zaměřením na vzdělávání představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů fyziky na 2. stupni základních škol. V souladu s tím obor poskytuje základní přehled ve fyzice a disciplínách pedagogicko-psychologického základu (pedagogice, psychologii, didaktice). Pokud absolvent nepokračuje v navazujícím magisterském studiu učitelství, může se uplatnit jako asistent učitele nebo jako vedoucí zájmových kroužků ve volnočasových zařízeních a institucích.

Chemie (dvouoborové studium)

Absolvent získá znalosti ve všech oborech chemie, tj. anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie, chemie průmyslové a makromolekulární a biochemie, podepřené vědomostmi z matematiky, fyziky a výpočetní techniky a znalostmi cizího jazyka. Jeho teoretické znalosti jsou dále doplněny experimentálními dovednostmi a návyky získanými v průběhu laboratorních cvičení. Absolvent nalezne uplatnění v chemických laboratořích jakéhokoli zaměření, a to ve všech oblastech státního či podnikatelského sektoru.

Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)

Chemie se zaměřením na vzdělávání představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů chemie na 2. stupni základních škol. V souladu s tím obor poskytuje základní přehled v chemii a disciplínách pedagogicko-psychologického základu (pedagogice, psychologii, didaktice). Pokud absolvent nepokračuje v navazujícím magisterském studiu učitelství, může se uplatnit jako asistent učitele nebo jako vedoucí zájmových kroužků ve volnočasových zařízeních a institucích.

Informatika - dvouoborové studium

Obor je zaměřen na získání vzdělání na úrovni obecného základu s případnou profilací podle výběru povinně volitelných a výběrových předmětů. Primární cestou pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu. Způsob přípravy však počítá i s možností přímého vstupu do praxe. Absolvent najde uplatnění při odborném zastupování firem, jako asistent administrátora počítačové sítě, pomocný programátor apod.

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Absolvent získá odborné vysokoškolské vzdělání v oblasti informatiky, které zahrnuje vědomosti a dovednosti z programování, operačních systémů (platforma Windows a Unix), hardwaru, počítačových sítí, počítačové grafiky, databázových systémů, internetu, multimédií a úvodu do didaktiky informatiky. Primární cestou pro absolventa je pokračování v navazujícím magisterském studiu učitelství informatiky (na 2. stupni základních škol). Způsob přípravy absolventa však počítá i s možností jeho přímého vstupu do praxe. Absolvent se uplatní ve školství jako správce sítě, při odborném zastupování firem,  pomocný programátor, popř. jako asistent pedagoga apod.

Matematika (dvouoborové studium)

Absolvent má obecné matematické vzdělání a zkušenosti z řešení matematických problémů v oblasti logistiky, technické praxe, statistického zpracování dat a finančnictví či zkušenosti z oblasti matematické formulace reálných problémů. Po krátké praxi se může uplatnit v podnicích při řešení manažerských problémů a technických úkolů s matematickým popisem, ve spedičních a dopravních firmách, v bankách, finančních institucích, úřadech a dalších místech, kde je potřebné zpracování dat a práce s PC.

Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium)

Matematika se zaměřením na vzdělávání představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů matematiky na 2. stupni základních škol. V souladu s tím obor poskytuje základní přehled v matematice a disciplínách pedagogicko-psychologického základu (pedagogice, psychologii, didaktice). Pokud absolvent nepokračuje v navazujícím magisterském studiu učitelství, může se uplatnit jako asistent učitele nebo jako vedoucí zájmových kroužků ve volnočasových zařízeních a institucích.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182 

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: info@sci.ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

ČLÁNEK - Úspěšní studenti PřF UJEP
 
Obrovský úspěch studenta
Aplikovaných nanotechnologií
 
 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

Děkan PřF vyhlásil přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety

U medvěda není nuda

3_153.png

Malajský medvěd Myanmar je maskotem Přírodovědecké fakulty UJEP.© 2009 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké